Serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach.
STRONA GŁÓWNA STRUKTURA ORGANIZACYJNA KONTAKT ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Strona główna » Informacje » Struktura sądu

   Zobacz graficzną strukturę organizacyjną

Struktura Sądu
VIII Wydział Gospodarczy - KRS
 przewodniczący: SSR Urszula Romańska
 kierownik sekretariatu:
 Tomasz Wyrzgoł
 tel./fax: (32) 60-47-414, 445, 451 / fax 440
 nr pokoju: 207, piętro II
 godziny przyjęcia stron
 przez przewodniczącego wydziału:
 wtorek, od 12.00 do 14.00
 adres: ul. Lompy 14, 40-040 Katowice

Przepisy nakładają obowiązek publikacji wpisu do KRS wyłącznie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Opłaty za ogłoszenie wpisu do KRS w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - należy wnosić wyłącznie na rachunek sądu !!!

Monitor Sądowy i Gospodarczy nie współpracuje z internetowym/centralnym rejestrem ogłoszeń. Wpłata na konto prywatnych podmiotów nadsyłających zawiadomienia do spółek jest dobrowolna i nie ma charakteru obowiązku wynikającego z przepisów prawa !!!

VIII Wydział prowadzi w systemie informatycznym rejestr podmiotów, na które przepisy nakładają obowiązek uzyskania wpisu do Rejestru (Krajowego Rejestru Sądowego), który składa się z 3 rejestrów:

  • Rejestr przedsiębiorców;
  • Rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej;
  • Rejestr dłużników niewypłacalnych.

Z-ca Kierownika Sekretariatu: Alicja Tomala

Sekcja I (Rejestr przedsiębiorców)

Kierownik Sekcji I SSO w SR Urszula Romańska
Kierownik Sekretariatu Sekcji I Marzena Peca
Adresul. Lompy 14, II piętro, p. 213
tel. (32) 60 47 445
Numery telefonów sekretariatu Sekcji I (32) 60 47 429
(32) 60 47 435
(32) 60 47 439
(32) 60 47 441
(32) 60 47 471
(32) 60 47 472
(32) 60 47 473

Sekcja II (Rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej, Rejestr dłużników niewypłacalnych)

Kierownik Sekcji II SSR Małgorzata Gajewska-Nowak
Kierownik Sekretariatu Sekcji II Bernadeta Florczak
Adres ul. Lompy 14, I piętro, p.114
tel. (32) 60 47 451
Numery telefonów sekretariatu Sekcji II (32) 60 47 444
(32) 60 47 474
(32) 60 47 475

Biuro Podawcze

Adres ul. Lompy 14, parter, p. 27
tel. (32) 60 47 460, (32) 60 47 458
Godziny urzędowania poniedziałek: 7:30 – 18.00
wtorek - piątek : 7.30 – 15.00
Wnioski o wpis , zmianę wpisu, wykreślenie należy składać na urzędowych formularzach.(odnośniki)
Wnioski podlegają opłacie .

Konto dochodów:
50 1010 1212 0012 9622 3100 0000
Narodowy Bank Polski
Oddział Okręgowy w Katowicach

Opłat od wniosków dokonuje się w kasie Sądu – w gotówce albo w znakach sądowych – albo przelewem na wskazany powyżej numer bankowy Sądu. Opłaty za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym dokonuje się w kasie Sądu – tylko w gotówce – albo przelewem na wskazany powyżej numer rachunku bankowego Sądu.
UWAGA:
W przypadku opłaty przelewem, należy do składanego wniosku dołączyć dowód dokonania przelewu.
W tytule wpłaty na rachunek bankowy Sądu należy wskazać numer KRS podmiotu i/lub firmę (nazwę) podmiotu.

Oddział Centralnej Informacji

Adresul. Lompy 14, parter, p. 28
tel. (32) 60 47 476, fax. (32) 60 47 487
Godziny urzędowania poniedziałek: 8:00 – 18.00
wtorek – piątek : 8.00 – 15.00
- wydaje odpisy, wyciągi, zaświadczenia o danych zawartych w rejestrze Oddział Centralnej Informacji KRS przy Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód przyjmuje tylko wnioski składane osobiście w Oddziale przy Sądzie. Opłat od tych wniosków należy dokonać na rachunek bieżący dochodów Sądu przelewem (należy zgłosić się z oryginalnym dowodem wpłaty) lub w kasie Sądu. Wnioski należy składać na urzędowych formularzach.(odnośniki) Wnioski podlegają opłacie (nie ma możliwości uiszczenia opłaty znakami opłaty sądowej).

Odpisy za pośrednictwem Internetu:
Centralna Informacja KRS bezpłatnie udostępnia, w ogólnodostępnych sieciach teleinformatycznych, aktualne informacje o podmiotach wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego. Możliwość pobrania odpisów na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.(odnośnik)

Biuro Monitora Sądowego i Gospodarczego

Adresul. Lompy 14, I piętro, p. 102
tel.(32) 60 47 452, fax. (32) 60 47 453
Godziny urzędowania poniedziałek – piątek : 8.00 – 15.00

Czytelnia KRS

Adres ul. Lompy 14, I piętro, p. 106
tel. (32) 60 47 455,
Godziny urzędowania poniedziałek – piątek : 10.00 – 14.30
Informacja dla podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców o obowiązku składania sprawozdań finansowych.

ZGŁASZANIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
Informujemy, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29-09-1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. Z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.) każdy podmiot wpisany do Rejestru przedsiębiorców zobowiązany jest do złożenia wniosku o przyjęcie do akt podmiotu następujących dokumentów:
- rocznego sprawozdania finansowego;
- uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego oraz sposobie podziału zysku o lub pokryciu straty;
-sprawozdania z działalności podmiotu (dot. spółek kapitałowych, spółek komandytowo-akcyjnych, towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, towarzystw reasekuracji wzajemnej, spółdzielni, przedsiębiorstw państwowych)
- opinii z badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta (dot. podmiotów wskazanych w art. 64 ustawy o rachunkowości).


O złożeniu ww. dokumentów czyni się wzmiankę w Rejestrze przedsiębiorców. Wniosek należy złożyć w ciągu 15 dni od daty podjęcia uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego oraz sposobie podziału zysku o lub pokryciu straty, która winna zostać podjęta nie później niż 6 miesięcy od zakończenia roku obrotowego, lub zamknięcia ksiąg rachunkowych podmiotu z innych przyczyn.
Zgodnie z art. 79 ustawy o rachunkowości kto wbrew przepisom ustawy nie składa sprawozdania finansowego lub sprawozdania z działalności we właściwym rejestrze sądowym, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.
Wniosek o wpis wzmianki do Rejestru, o złożeniu ww. dokumentów, należy złożyć na formularzu KRS-30 (lub KRS-ZN, wraz z formularzem głównym w przypadku jednoczesnego zgłaszania innych zmian w Rejestrze) wypełnionym czytelnie, zgodnie z pouczeniami zawartymi na pierwszej stronie formularza, podpisanym zgodnie ze sposobem reprezentacji podmiotu.
Aktualne formularze KRS są dostępne bezpłatnie na terenie Sądu, lub za pośrednictwem strony Ministerstwa Sprawiedliwości : formularze
Od złożonego wniosku należy uiścić opłatę sądową w wysokości 40 zł oraz opłatę za obowiązkowe ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, która wynosi 100 zł.

 właściwość rzeczowa:
Krajowy Rejestr Sądowy jest scentralizowaną, informatyczną bazą danych składającą się z trzech osobnych rejestrów:  rejestru przedsiębiorców,  rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej,  rejestru dłużników niewypłacalnych. Krajowy Rejestr Sądowy został utworzony w oparciu o ustawę z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2001 Nr 17, poz. 209 z późniejszymi zmianami) i działa od dnia 1 stycznia 2001 r. Zadaniem Krajowego Rejestru Sądowego jest powszechne udostępnienie szybkiej i niezawodnej informacji o statusie prawnym zarejestrowanego podmiotu (Centralna Informacja KRS), najważniejszych elementach jego sytuacji finansowej oraz sposobie jego reprezentowania. Ponadto Krajowy Rejestr Sądowy zawiera inne, istotne dla obrotu gospodarczego, dane o przedsiębiorcy, w tym między innymi:  informacje o zaległościach podatkowych i celnych,  zaległościach wobec ZUS,  wierzycielach i wysokościach niespłaconych wierzytelności. Rejestr Dłużników Niewypłacalnych (RDN) stanowi dodatkowe źródło wiedzy o zadłużonych osobach fizycznych, z którymi prowadzenie wspólnych interesów może się wiązać z podwyższonym ryzykiem.
Opracował: Kierownik Oddziału Administracyjnego
Zatwierdził: Prezes Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach
Udostępnił: Administrator Systemu Informatycznego
Czas udostępnienia: 2009-12-11 14:46:22 | Czas wytworzenia: 2009-12-11 14:46:22


Copyright: 2009 | Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach | ul.Lompy 14, 40-040 Katowice | NIP:954-258-40-48 | REGON:240598856
Wykonanie : Oddział Informatyczny Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach

Serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach.