Trwa pobieranie danych

Proszę czekać
Trwa pobieranie pliku

Proszę czekać
Czy na pewno chcesz się wylogować ?

    
Przepraszamy, ale wybrana funkcja nie jest jeszcze gotowa

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: kontroler_three

Filename: views/inc_head_windows.php

Line Number: 264

Backtrace:

File: /home/srkw/ftp/application/views/inc_head_windows.php
Line: 264
Function: _error_handler

File: /home/srkw/ftp/application/views/head_view.php
Line: 52
Function: view

File: /home/srkw/ftp/application/controllers/Oferty_pracy.php
Line: 46
Function: view

File: /home/srkw/ftp/index.php
Line: 315
Function: require_once

Czy na pewno chcesz się usunąć stare faksy ?

    
Dla tego modelu aparatu zaznaczyłeś maksymalna liczbę możliwych do załadowania dzwonków

INFORMACJE O SKŁADANIU SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego informuje, iż od dnia 15 marca 2018r. złożenie dokumentów sprawozdania finansowego jest możliwe wyłącznie w formie elektronicznej, a tryb tych dokumentów różni się w zależności od tego czy osobami uprawnionymi do reprezentowania podmiotu są osoby fizyczne posiadające PESEL.

Jeżeli osobami uprawnionymi do reprezentowania podmiotu są osoby fizyczne posiadające numery PESEL ujawnione w Rejestrze tryb składania dokumentów finansowych jest jedno lub dwuetapowy zgodnie z kolejnością czynności opisanych poniżej.

I ETAP – REPOZYTORIUM DOKUMENTÓW FINANSOWYCH
Dokumenty należy zgłosić do nowo utworzonego Repozytorium Dokumentów Finansowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego na stronie https://ekrs.ms.gov.pl. Zgłoszenie to jest bezpłatne, nie wymaga złożenia formularza KRS-Z30, jednak wymaga posiadania konta w systemie S24. Zgłoszenie to należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP co najmniej jednej osoby fizycznej, której numer PESEL jest ujawniony w Rejestrze, a która jest uprawniona do reprezentowania podmiotu. Zgłoszenie takie podlega automatycznej weryfikacji za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. W przypadku pozytywnej weryfikacji dokumenty te zostaną umieszczone na serwerze obsługującym RDF i będą udostępniane bezpłatnie przez Centralną Informację KRS za pośrednictwem ogólnodostępnych sieci teleinformatycznych. W KRS w dziele 3 nastąpi automatyczny wpis wzmianki o złożeniu dokumentów finansowych.

II ETAP – WNIOSEK DO SĄDU REJESTROWEGO
W przypadku negatywnej weryfikacji tj. nie przyjęcia dokumentów do Repozytorium Dokumentów Finansowych wnioskodawca może złożyć dokumenty sprawozdania finansowego wyłącznie w formie elektronicznej na portalu S24 na dotychczasowych zasadach tj. w formie płatnego (140 zł) wniosku do Sądu Rejestrowego z wykorzystaniem formularza Z-30 o wpis w rejestrze przedsiębiorców wzmianek o złożeniu tych dokumentów. Po wydaniu przez Sąd Rejestrowy postanowienia o wpisie wzmianki w dziale 3 KRS nastąpi przekazanie elektronicznych dokumentów finansowych do Repozytorium Dokumentów Finansowych i będą one udostępniane bezpłatnie przez Centralną Informację KRS a pośrednictwem ogólnodostępnych sieci teleinformatycznych.

Jeżeli osobami uprawnionymi do reprezentowania podmiotu są wyłącznie osoby fizyczne nie posiadające numerów PESEL tryb składania dokumentów finansowych jest jednoetapowy.

WNIOSEK DO SĄDU REJESTROWEGO
Złożenia dokumentów sprawozdania finansowego nie jest możliwe poprzez ich zgłoszenie do Repozytorium Dokumentów Finansowych z uwagi na brak możliwości weryfikacji numerów PESEL osób podpisujących wniosek. Złożenie tych dokumentów jest dopuszczalne wyłączenie w formie elektronicznej na portalu S24 na dotychczasowych zasadach tj. w formie płatnego (140 zł) wniosku do Sądu Rejestrowego z wykorzystaniem formularza Z-30 o wpis w rejestrze przedsiębiorców wzmianek o złożeniu tych dokumentów. Po wydaniu przez Sąd Rejestrowy postanowienia o wpisie wzmianki w dziale 3 KRS nastąpi przekazanie elektronicznych dokumentów finansowych do Repozytorium Dokumentów Finansowych i będą one udostępniane bezpłatnie przez Centralną Informację KRS a pośrednictwem ogólnodostępnych sieci teleinformatycznych.

Powyższe zasady obowiązują tak samo w przypadku złożenia oświadczenia o braku obowiązku sporządzania i złożenia rocznego sprawozdania finansowego (w przypadku spółek jawnych i partnerskich).

Ponadto Sąd informuje, że:

:. do dnia 30 września 2018r. dopuszcza się dołączania do zgłoszenia w formie elektronicznej kopii dokumentów, o których mowa w art. 69 ust. 1, 1b, 1f, 1g, 3 i 4 ustawy o rachunkowości opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP co najmniej jednej osoby fizycznej, której numer PESEL jest ujawniony w KRS, a która jest uprawniona do reprezentowania podmiotu;

:. od dnia 15 marca 2018r. złożenie dokumentów sprawozdania finansowego w formie papierowej jest bezskuteczne, co oznacza, że dokumenty w tej formie nie mogą zostać przyjęte do akt rejestrowych ani stać się podstawą wpisu do KRS wzmianek o złożeniu tych dokumentów (art. 125 par 21 i par.22 kpc).

Dalsze informacje w związku ze zmianą przepisów i utworzeniem Repozytorium Dokumentów Finansowych można uzyskać na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości: https://ekrs.ms.gov.pl
wyszukiwarka
Strona główna >> Oferty pracy
Informacje ogólne
Państwa aplikacje należy składać w Oddziale Kadr w budynku Sądu przy ulicy Lompy 14 (pokój 118) w godzinach pracy Sądu, lub przesłać pocztą
Lista ofert
OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO ASYSTENTA SĘDZIEGO
O. Kdr. 110/177/19
Ogłoszenie o konkursie na staż urzędniczy na stanowisko stażysty
O. Kdr. 110/120/19
OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO REFERENDARZA SĄDOWEGO
O. Kdr. 110/71/19
Ogłoszenie o konkursie na staż urzędniczy na stanowisko stażysty
O. Kdr. 110/47/19
OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO ASYSTENTA SĘDZIEGO
O. Kdr. 110/38/19
Ogłoszenie o konkursie na staż urzędniczy na stanowisko stażysty
O. Kdr. 110/302/18
OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO REFERENDARZA SĄDOWEGO
O. Kdr. 110/296/18
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO
O. Kdr. 110/ 280 /18
OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO REFERENDARZA SĄDOWEGO
O. Kdr. 110/253/18
OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO REFERENDARZA SĄDOWEGO
O. Kdr. 110/75/18
Ogłoszenie o konkursie na staż urzędniczy na stanowisko stażysty (docelowo: protokolanta sądowego)
O. Kdr. 110/ 66 /18
Ogłoszenie o konkursie na staż urzędniczy na stanowisko stażysty (docelowo protokolanta sądowego)
O. Kdr. 110/22/18
Ogłoszenie o konkursie na staż urzędniczy na stanowisko Stażysty (docelowo Protokolanta sądowego)
O.Kdr. 110/128/17
OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO REFERENDARZA SĄDOWEGO W SĄDZIE REJONOWYM KATOWICE – WSCHÓD W KATOWICACH
O. Kdr. 110 /60 /17
O. Kdr. 110/302/18
Ogłoszenie o konkursie na staż urzędniczy na stanowisko stażysty
Ogłoszenie o konkursie na staż urzędniczy na stanowisko stażysty
Załącznik nr 1

do ZARZĄDZENIA nr 9/2018 DYREKTORA SĄDU REJONOWEGO KATOWICE – WSCHÓD w KATOWICACH z dnia 31 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu o znaku O. Kdr. 110/302/18 na staż urzędniczy na stanowisko stażysty (docelowo: protokolanta sądowego lub sekretarza sądowego) w wydziale orzeczniczym


Katowice, dnia 31.10.2018 r.

Sąd Rejonowy Katowice – Wschód
w Katowicach
ul. Lompy 14
40 – 040 Katowice
ogłasza konkurs na staż urzędniczy
z oznaczeniem O. Kdr. 110/ 302 /18
na stanowisko
stażysty (docelowo: protokolanta sądowego lub sekretarza sądowego)
w wydziale orzeczniczym


Określenie wolnych stanowisk pracy: 22 stanowiska w pełnym wymiarze czasu pracy, w ramach umowy o pracę.
Ilość stanowisk pracy może ulec zwiększeniu.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

Pracownik uczestniczy w stażu urzędniczym polegającym na poznaniu struktury sądu, funkcjonowania podstawowych komórek organizacyjnych oraz podległych jednostek organizacyjnych, jak również trybu załatwiania spraw, które będą należały do zakresu przyszłych obowiązków stażysty, jako urzędnika.
Staż obejmuje zajęcia teoretyczne i zajęcia praktyczne, które polegają w szczególności na:
1. rejestracji wstępnej i szczegółowej wpływających wniosków, pism,
2. dokonywaniu wpisów w systemie elektronicznym,
3. zakładaniu, szyciu, numerowaniu oraz bieżącym uzupełnianiu akt,
4. wysyłaniu korespondencji, przekazywaniu akt według właściwości,
5. sporządzaniu wezwań, zawiadomień, odpisów orzeczeń, wokand i odezw,
6. protokołowaniu na wyznaczonych rozprawach i posiedzeniach
7. pełnieniu dyżurów: aresztowych oraz do rozpoznawania występków i wykroczeń w postępowaniu przyspieszonym.

Określenie wymagań niezbędnych związanych ze stanowiskiem pracy:

1. pełna zdolność do czynności prawnych,
2. nieposzlakowana opinia,
3. niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
4. nie prowadzenie wobec kandydata postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
5. wykształcenie co najmniej średnie oraz zdany egzamin maturalny,
6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
7. znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków urzędnika

Określenie wymagań dodatkowych związanych ze stanowiskiem pracy:

1. umiejętność sprawnego posługiwania się narzędziami informatycznymi (środowisko Windows, pakiet biurowy MS Office) oraz innymi urządzeniami biurowymi,
2. prawidłowe redagowanie pism, dokumentów i informacji,
3. umiejętność analizowania treści dokumentów,
4. umiejętność biegłego i bezbłędnego pisania pod dyktando na klawiaturze komputera,
5. komunikatywność, dyspozycyjność, obowiązkowość, odporność na stres,
6. wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej,
7. umiejętność współpracy oraz planowania i organizacji pracy własnej.

Wykaz dokumentów i oświadczeń:

1. podanie o przyjęcie do pracy z aktualnym adresem do korespondencji oraz z podaniem oznaczenia konkursu O. Kdr. 110/302/18,
2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
3. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
4. oświadczenia kandydata o:
a) posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
b) nieposzlakowanej opinii,
c) niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
d) nie prowadzeniu wobec kandydata postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
e) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu,
f) oświadczenie o zapoznaniu z klauzulą informacyjną.
Oświadczenia winny być podpisane własnoręcznie przez kandydata.

Kandydat może dołączyć dodatkowe dokumenty potwierdzające kwalifikacje i osiągnięcia.
Termin i miejsce składania dokumentów i oświadczeń:

Oferty należy składać w terminie do dnia 16 listopada 2018 r. bezpośrednio lub za pośrednictwem operatora świadczącego usługi pocztowe, w zaklejonej i opisanej kopercie z podaniem oznaczenia konkursu, pod wskazany adres: Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach
Oddział Kadr
ul. Lompy 14, pokój 118
40-040 Katowice
z oznaczeniem konkursu: O. Kdr. 110/302/18.

Oferty złożone po terminie oraz oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.
W przypadku przesłania dokumentów za pośrednictwem operatora świadczącego usługi pocztowe za datę ich złożenia uważa się datę nadania przesyłki w placówce pocztowej operatora.

Dodatkowe informacje:

Zawiadomienia o zakwalifikowaniu do kolejnego etapu konkursu dokonuje się poprzez umieszczenie listy zakwalifikowanych kandydatów oraz informacji dotyczących terminu i miejsca przeprowadzenia etapu konkursu, co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem, na tablicy ogłoszeń w siedzibie sądu przy ul. Lompy 14 (I piętro obok sekretariatu Dyrektora Sądu) oraz na stronie internetowej sądu tj. www.katowice-wschod.sr.gov.pl.
Opisany powyżej sposób stanowi podstawowy tryb zawiadamiania kandydatów o terminie i miejscu przeprowadzenia kolejnego etapu konkursu.

Ponadto Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach informuje, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi poniżej 6%.

Zakres konkursu:

Dobór kadry urzędniczej do pracy zostanie przeprowadzony w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz. U. z 2014 r., poz. 400 z późn. zm.).

Konkurs składa się z następujących etapów:
1. etap pierwszy – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu,
2. etap drugi – praktyczny sprawdzian umiejętności,
3. etap trzeci – rozmowa kwalifikacyjna.


Zgłoszenia niezakwalifikowane do udziału w konkursie bądź jego dalszej części mogą zostać odebrane
w Oddziale Kadr od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 15.30, w terminie do dnia 31 marca 2019 r. Po upływie wskazanego terminu dokumenty zostaną zniszczone komisyjnie.D Y R E K T O R
Sądu Rejonowego Katowice – Wschód
w Katowicach


Wiesława Fuchs
(na oryginale właściwe podpisy)
Ogłoszenia i zarządzenia
Ogłoszenie w sprawie II Ns 652/18
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, II Wydział Cywilny ogłasza, że w dniu 27 marca 2016 r. zmarła Krystyna Tręboszka (PESEL 58030716668), ostatnio stale zamieszkała w Katowicach przy ul. Kantorówny 21/29. W tutejsz ...
Ogłoszenie w sprawie II Ns 200/19
Postanowieniem z dnia 27 maja 2019r. Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód w Katowicach w sprawie o sygnaturze akt II Ns 200/19 zezwolił wnioskodawcy Skarbowi Państwa - Prezesowi Sądu Okręgowego w Katowica ...
Ogłoszenie w sprawie II Ns 108/19
Postanowieniem z dnia 16 maja 2019 r. Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód w Katowicach w sprawie o sygnaturze akt Sygn. akt II Ns 108/19 zezwolił wnioskodawcy Skarbowi Państwa Prokuratorowi Rejonowemu Pr ...
Ogłoszenie w sprawie I Ns 166/19
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział I Cywilny ogłasza, że w dniu 23 września 2018 r. zmarła Jolanta Wydra (PESEL 48061411382), ostatnio stale zamieszkała w Katowicach przy ul. Mysłowickiej 1A/14. W tutejs ...
Ogłoszenie w sprawie II Ns 689/18
Postanowieniem z dnia 1 kwietnia 2019 r. Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód w Katowicach w sprawie o sygnaturze akt Sygn. akt Sygn. akt II Ns 689/18 zezwolił wnioskodawcy Województwu Śląskiemu – Zarz ...
Opłaty i znaki Sądowe
Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego Katowice – Wschód w Katowicach informuje, że od dnia 15 marca 2018r. złożenie dokumentów sprawozdania finansowego będzie możliwe wyłącznie przez ich zgłoszenie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego przez Ministra Sprawiedliwości.
Badanie zadowolenia klienta Sądu
Właściwość miejscowa
Wpisz nazwę ulicy
Biuro Obsługi Interesanta
32 60-47-987
32 60-47-988
32 60-47-999
Biuro Obsługi Interesanta mieści się w budynku Sądu w Katowicach przy ul. Francuskiej 70A (hol obok Kasy).
Biuro Obsługi Interesanta przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30
poi@katowice-wschod.sr.gov.pl

Tłumacz języka migowego

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach uprzejmie informuje, iż istnieje możliwość skorzystania bezpłatnie z usług tłumacza języka migowego. Korzystanie z ww. usługi możliwe jest codziennie w godzinach od 8.00 do 15.00.
W tym celu należy zgłosić się do pracownika Biura Obsługi Interesanta Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach telefonicznie pod numerem: 32 60 47 988 lub 32 60 47 987, osobiście lub mailowo: poi@katowice-wschod.sr.gov.pl, który umożliwi przeprowadzenie rozmowy przy użyciu tłumacza języka migowego. Załącznik do pobrania : formularz

Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

W dniu 29 kwietnia 2014 roku Rada Ministrów zatwierdziła Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020.

Zadaniem Programu jest wprowadzenie w życie szerokiego spektrum działań mających na celu zarówno zwrócenie uwagi opinii publicznej na zjawisko przemocy w rodzinie jak i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Więcej informacji na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości
DARMOWA POMOC PRAWNA
Zgodnie z uchwaloną dnia 5 sierpnia 2015 r. ustawą , stworzony zostanie dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej osobiście przez adwokata lub radcę prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z ich upoważnienia, aplikanta adwokackiego lub aplikanta radcowskiego, w lokalach udostępnionych przez gminy lub powiaty.
WAŻNE INSTYTUCJE