Trwa pobieranie danych

Proszę czekać
Trwa pobieranie pliku

Proszę czekać
Czy na pewno chcesz się wylogować ?

    
Przepraszamy, ale wybrana funkcja nie jest jeszcze gotowa

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: kontroler_three

Filename: views/inc_head_windows.php

Line Number: 264

Backtrace:

File: /home/srkw/ftp/application/views/inc_head_windows.php
Line: 264
Function: _error_handler

File: /home/srkw/ftp/application/views/head_view.php
Line: 52
Function: view

File: /home/srkw/ftp/application/controllers/Oferty_pracy.php
Line: 46
Function: view

File: /home/srkw/ftp/index.php
Line: 315
Function: require_once

Czy na pewno chcesz się usunąć stare faksy ?

    
Dla tego modelu aparatu zaznaczyłeś maksymalna liczbę możliwych do załadowania dzwonków

INFORMACJE O SKŁADANIU SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego informuje, iż od dnia 15 marca 2018r. złożenie dokumentów sprawozdania finansowego jest możliwe wyłącznie w formie elektronicznej, a tryb tych dokumentów różni się w zależności od tego czy osobami uprawnionymi do reprezentowania podmiotu są osoby fizyczne posiadające PESEL.

Jeżeli osobami uprawnionymi do reprezentowania podmiotu są osoby fizyczne posiadające numery PESEL ujawnione w Rejestrze tryb składania dokumentów finansowych jest jedno lub dwuetapowy zgodnie z kolejnością czynności opisanych poniżej.

I ETAP – REPOZYTORIUM DOKUMENTÓW FINANSOWYCH
Dokumenty należy zgłosić do nowo utworzonego Repozytorium Dokumentów Finansowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego na stronie https://ekrs.ms.gov.pl. Zgłoszenie to jest bezpłatne, nie wymaga złożenia formularza KRS-Z30, jednak wymaga posiadania konta w systemie S24. Zgłoszenie to należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP co najmniej jednej osoby fizycznej, której numer PESEL jest ujawniony w Rejestrze, a która jest uprawniona do reprezentowania podmiotu. Zgłoszenie takie podlega automatycznej weryfikacji za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. W przypadku pozytywnej weryfikacji dokumenty te zostaną umieszczone na serwerze obsługującym RDF i będą udostępniane bezpłatnie przez Centralną Informację KRS za pośrednictwem ogólnodostępnych sieci teleinformatycznych. W KRS w dziele 3 nastąpi automatyczny wpis wzmianki o złożeniu dokumentów finansowych.

II ETAP – WNIOSEK DO SĄDU REJESTROWEGO
W przypadku negatywnej weryfikacji tj. nie przyjęcia dokumentów do Repozytorium Dokumentów Finansowych wnioskodawca może złożyć dokumenty sprawozdania finansowego wyłącznie w formie elektronicznej na portalu S24 na dotychczasowych zasadach tj. w formie płatnego (140 zł) wniosku do Sądu Rejestrowego z wykorzystaniem formularza Z-30 o wpis w rejestrze przedsiębiorców wzmianek o złożeniu tych dokumentów. Po wydaniu przez Sąd Rejestrowy postanowienia o wpisie wzmianki w dziale 3 KRS nastąpi przekazanie elektronicznych dokumentów finansowych do Repozytorium Dokumentów Finansowych i będą one udostępniane bezpłatnie przez Centralną Informację KRS a pośrednictwem ogólnodostępnych sieci teleinformatycznych.

Jeżeli osobami uprawnionymi do reprezentowania podmiotu są wyłącznie osoby fizyczne nie posiadające numerów PESEL tryb składania dokumentów finansowych jest jednoetapowy.

WNIOSEK DO SĄDU REJESTROWEGO
Złożenia dokumentów sprawozdania finansowego nie jest możliwe poprzez ich zgłoszenie do Repozytorium Dokumentów Finansowych z uwagi na brak możliwości weryfikacji numerów PESEL osób podpisujących wniosek. Złożenie tych dokumentów jest dopuszczalne wyłączenie w formie elektronicznej na portalu S24 na dotychczasowych zasadach tj. w formie płatnego (140 zł) wniosku do Sądu Rejestrowego z wykorzystaniem formularza Z-30 o wpis w rejestrze przedsiębiorców wzmianek o złożeniu tych dokumentów. Po wydaniu przez Sąd Rejestrowy postanowienia o wpisie wzmianki w dziale 3 KRS nastąpi przekazanie elektronicznych dokumentów finansowych do Repozytorium Dokumentów Finansowych i będą one udostępniane bezpłatnie przez Centralną Informację KRS a pośrednictwem ogólnodostępnych sieci teleinformatycznych.

Powyższe zasady obowiązują tak samo w przypadku złożenia oświadczenia o braku obowiązku sporządzania i złożenia rocznego sprawozdania finansowego (w przypadku spółek jawnych i partnerskich).

Ponadto Sąd informuje, że:

:. do dnia 30 września 2018r. dopuszcza się dołączania do zgłoszenia w formie elektronicznej kopii dokumentów, o których mowa w art. 69 ust. 1, 1b, 1f, 1g, 3 i 4 ustawy o rachunkowości opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP co najmniej jednej osoby fizycznej, której numer PESEL jest ujawniony w KRS, a która jest uprawniona do reprezentowania podmiotu;

:. od dnia 15 marca 2018r. złożenie dokumentów sprawozdania finansowego w formie papierowej jest bezskuteczne, co oznacza, że dokumenty w tej formie nie mogą zostać przyjęte do akt rejestrowych ani stać się podstawą wpisu do KRS wzmianek o złożeniu tych dokumentów (art. 125 par 21 i par.22 kpc).

Dalsze informacje w związku ze zmianą przepisów i utworzeniem Repozytorium Dokumentów Finansowych można uzyskać na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości: https://ekrs.ms.gov.pl
wyszukiwarka
Strona główna >> Oferty pracy
Informacje ogólne
Państwa aplikacje należy składać w Oddziale Kadr w budynku Sądu przy ulicy Lompy 14 (pokój 118) w godzinach pracy Sądu, lub przesłać pocztą
Lista ofert
OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO REFERENDARZA SĄDOWEGO
O. Kdr. 110/71/19
Ogłoszenie o konkursie na staż urzędniczy na stanowisko stażysty
O. Kdr. 110/47/19
OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO ASYSTENTA SĘDZIEGO
O. Kdr. 110/38/19
Ogłoszenie o konkursie na staż urzędniczy na stanowisko stażysty
O. Kdr. 110/302/18
OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO REFERENDARZA SĄDOWEGO
O. Kdr. 110/296/18
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO
O. Kdr. 110/ 280 /18
OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO REFERENDARZA SĄDOWEGO
O. Kdr. 110/253/18
OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO REFERENDARZA SĄDOWEGO
O. Kdr. 110/75/18
Ogłoszenie o konkursie na staż urzędniczy na stanowisko stażysty (docelowo: protokolanta sądowego)
O. Kdr. 110/ 66 /18
Ogłoszenie o konkursie na staż urzędniczy na stanowisko stażysty (docelowo protokolanta sądowego)
O. Kdr. 110/22/18
Ogłoszenie o konkursie na staż urzędniczy na stanowisko Stażysty (docelowo Protokolanta sądowego)
O.Kdr. 110/128/17
OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO REFERENDARZA SĄDOWEGO W SĄDZIE REJONOWYM KATOWICE – WSCHÓD W KATOWICACH
O. Kdr. 110 /60 /17
O. Kdr. 110/ 280 /18
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO
Załącznik nr 1

do ZARZĄDZENIA nr 8/2018 DYREKTORA SĄDU REJONOWEGO KATOWICE – WSCHÓD w KATOWICACH z dnia 10 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu o znaku O. Kdr. 110/280/18 na stanowisko audytora wewnętrznego


Katowice, dnia 10.10.2018 r.

Sąd Rejonowy Katowice – Wschód
w Katowicach
ul. Lompy 14
40 – 040 Katowice
ogłasza konkurs
z oznaczeniem O. Kdr. 110/ 280 /18
na stanowisko
audytora wewnętrznego

Określenie wolnych stanowisk pracy: 1 stanowisko – w wymiarze 0,25 etatu, w ramach umowy o pracę.


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

Realizacja zadań audytu wewnętrznego zawartych w art. 272 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.), zgodnie z komunikatem ministra rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych
(Dz. Urz. MRiF z 2016 r., poz. 28 z późn. zm.).

Określenie wymagań niezbędnych związanych ze stanowiskiem pracy:
Audytorem wewnętrznym może być osoba, która:
1. ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom,
na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
3. nie była karana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4. posiada wyższe wykształcenie;
5. posiada następujące kwalifikacje do przeprowadzania audytu wewnętrznego:
a) jeden z certyfikatów: Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government Auditing Professional (CGAP), Certified Information Systems Auditor (CISA), Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certification in Control Self Assessment (CCSA), Certified Financial Services Auditor (CFSA) lub Chartered Financial Analyst (CFA), lub
b) złożyła, w latach 2003-2006, z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów, lub
c) uprawnienia biegłego rewidenta, lub
d) dwuletnią praktykę w zakresie audytu wewnętrznego i legitymuje się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych.
Za praktykę w zakresie audytu wewnętrznego, o której mowa w ust. 1 pkt 5 lit. d, uważa się udokumentowane przez kierownika jednostki wykonywanie czynności, w wymiarze czasu pracy nie mniejszym niż 1/2 etatu, związanych z:
1) przeprowadzaniem audytu wewnętrznego pod nadzorem audytora wewnętrznego;
2) realizacją czynności w zakresie audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegającymi zwrotowi środkami z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), o którym mowa w ustawie z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. poz. 1947, z późn. zm.);
3) nadzorowaniem lub wykonywaniem czynności kontrolnych, o których mowa w ustawie z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz.U. z 2017 r. poz. 524).
Dodatkowo urzędnikiem może być osoba:
6. która ma pełną zdolność do czynności prawnych;
7. o nieposzlakowanej opinii;
8. która nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
9. przeciwko której nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
10. posiadająca stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
11. która odbyła staż urzędniczy w sądzie lub w prokuraturze lub w toku konkursu wykaże się wiedzą wymaganą programem stażu urzędniczego.

Określenie wymagań dodatkowych związanych ze stanowiskiem pracy:

1. wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej,
2. znajomość przepisów regulujących ustrój i organizację sądownictwa powszechnego, zamówień publicznych oraz finansów publicznych,
3. co najmniej 2 letni staż pracy na stanowisku audytora wewnętrznego w jednostce sektora finansów publicznych lub udokumentowane doświadczenie w realizowaniu (prowadzeniu) audytów wewnętrznych w jednostkach sektora finansów publicznych,
4. doświadczenie w pracy na stanowiskach związanych z przeprowadzeniem lub nadzorowaniem czynności kontrolnych,
5. komunikatywność, dyspozycyjność, obowiązkowość, odporność na stres
6. umiejętność sprawnego posługiwania się narzędziami informatycznymi (środowisko Windows, pakiet biurowy MS Office),
7. umiejętność współpracy oraz planowania i organizacji pracy własnej.

Wykaz dokumentów i oświadczeń:

1. podanie o przyjęcie do pracy z aktualnym adresem do korespondencji oraz z podaniem oznaczenia konkursu O. Kdr. 110/280/18,
2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
3. kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań wskazanych w punktach 1, 4 i 5 wymagań niezbędnych i punkcie 3 wymagań dodatkowych,
4. oświadczenia kandydata o:
a) posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;
b) niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
c) niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
d) posiadaniu nieskazitelnego charakteru;
e) nie prowadzeniu wobec kandydata postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
f) wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu;
g) zapoznaniu z klauzulą informacyjną.
Oświadczenia winny być podpisane własnoręcznie przez kandydata.

Kandydat może dołączyć dodatkowe dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe, kwalifikacje
i osiągnięcia.

Termin i miejsce składania dokumentów i oświadczeń:

Oferty należy składać w terminie do dnia 26 października 2018 r. bezpośrednio lub za pośrednictwem operatora świadczącego usługi pocztowe, w zaklejonej i opisanej kopercie z podaniem oznaczenia konkursu, pod wskazany adres: Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach
Oddział Kadr
ul. Lompy 14, pokój 118
40-040 Katowice
z oznaczeniem konkursu: O. Kdr. 110/280/18.

Oferty złożone po terminie oraz oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.
W przypadku przesłania dokumentów za pośrednictwem operatora świadczącego usługi pocztowe za datę ich złożenia uważa się datę nadania przesyłki w placówce pocztowej operatora.

Dodatkowe informacje:

Zawiadomienia o zakwalifikowaniu do kolejnego etapu konkursu dokonuje się poprzez umieszczenie listy zakwalifikowanych kandydatów oraz informacji dotyczących terminu i miejsca przeprowadzenia etapu konkursu, co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem, na tablicy ogłoszeń w siedzibie sądu przy ul. Lompy 14 (I piętro obok sekretariatu Dyrektora Sądu) oraz na stronie internetowej sądu tj. www.katowice-wschod.sr.gov.pl.
Opisany powyżej sposób stanowi podstawowy tryb zawiadamiania kandydatów o terminie i miejscu przeprowadzenia kolejnego etapu konkursu.

Zgłoszenia niezakwalifikowane do udziału w konkursie bądź jego dalszej części mogą zostać odebrane w Oddziale Kadr od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 15.30, w terminie do dnia 30 listopada 2018 r. Po upływie wskazanego terminu dokumenty zostaną zniszczone komisyjnie, za wyjątkiem oryginałów, urzędowo poświadczonych odpisów oraz zdjęć, które zostaną zwrócone kandydatom za pośrednictwem operatora świadczącego usługi pocztowe.


Ponadto Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach informuje, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi poniżej 6%.

Zakres konkursu:

Konkurs przeprowadzony zostanie przez komisje konkursową powołaną przez Dyrektora Sądu Katowice – Wschód w Katowicach.

Konkurs składa się z następujących etapów:
1. etap pierwszy – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu,
2. etap drugi – praktyczny sprawdzian umiejętności,
3. etap trzeci – rozmowa kwalifikacyjna.D Y R E K T O R
Sądu Rejonowego Katowice – Wschód
w Katowicach


Wiesława Fuchs
(na oryginale właściwe podpisy)


Ogłoszenia i zarządzenia
Ogłoszenie w sprawie I Ns 206/18/11
Postanowieniem z dnia 7 stycznia 2019 roku Sędzia Sądu Rejonowego Katowice - Wschód w Katowicach w sprawie o sygnaturze akt I Ns 206/18 zezwolił wnioskodawcy Skarbowi Państwa - Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autost ...
Ogłoszenie w sprawie I Ns 434/18
Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach I Wydział Cywilny ogłasza, że w dniu 29 października 2017r. zmarł Kazimierz Zając (PESEL 5110028892) ostatnio stale zamieszkały w Katowicach przy ul. Równoległej 6/6. W tutejs ...
ogłoszenie II Ns 179/17
Informacja o nieodpłatnym przekazaniu
Informujemy, iż dnia 24.01.2019 roku przekazano 15 szt. krzeseł obrotowych z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej nr 37 w Katowicach , ul. Lompy 17 w imieniu Miasta Katowice.
Informacja o nieodpłatnym przekazaniu
Informujemy, iż dnia 24.01.2019 roku przekazano 32 szt. krzeseł obrotowych z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi w Dąbrowie Górniczej , ul. Adamieckiego 12.
Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego Katowice – Wschód w Katowicach informuje, że od dnia 15 marca 2018r. złożenie dokumentów sprawozdania finansowego będzie możliwe wyłącznie przez ich zgłoszenie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego przez Ministra Sprawiedliwości.
Badanie zadowolenia klienta Sądu
Właściwość miejscowa
Wpisz nazwę ulicy
Biuro Obsługi Interesanta
32 60-47-987
32 60-47-988
32 60-47-999
Biuro Obsługi Interesanta mieści się w budynku Sądu w Katowicach przy ul. Francuskiej 70A (hol obok Kasy).
Biuro Obsługi Interesanta przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30
poi@katowice-wschod.sr.gov.pl

Tłumacz języka migowego

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach uprzejmie informuje, iż istnieje możliwość skorzystania bezpłatnie z usług tłumacza języka migowego. Korzystanie z ww. usługi możliwe jest codziennie w godzinach od 8.00 do 15.00.
W tym celu należy zgłosić się do pracownika Biura Obsługi Interesanta Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach telefonicznie pod numerem: 32 60 47 988 lub 32 60 47 987, osobiście lub mailowo: poi@katowice-wschod.sr.gov.pl, który umożliwi przeprowadzenie rozmowy przy użyciu tłumacza języka migowego. Załącznik do pobrania : formularz

Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

W dniu 29 kwietnia 2014 roku Rada Ministrów zatwierdziła Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020.

Zadaniem Programu jest wprowadzenie w życie szerokiego spektrum działań mających na celu zarówno zwrócenie uwagi opinii publicznej na zjawisko przemocy w rodzinie jak i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Więcej informacji na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości
DARMOWA POMOC PRAWNA
Zgodnie z uchwaloną dnia 5 sierpnia 2015 r. ustawą , stworzony zostanie dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej osobiście przez adwokata lub radcę prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z ich upoważnienia, aplikanta adwokackiego lub aplikanta radcowskiego, w lokalach udostępnionych przez gminy lub powiaty.
WAŻNE INSTYTUCJE