Trwa pobieranie danych

Proszę czekać
Trwa pobieranie pliku

Proszę czekać
Czy na pewno chcesz się wylogować ?

    
Przepraszamy, ale wybrana funkcja nie jest jeszcze gotowa

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: kontroler_three

Filename: views/inc_head_windows.php

Line Number: 264

Backtrace:

File: /home/srkw/ftp/application/views/inc_head_windows.php
Line: 264
Function: _error_handler

File: /home/srkw/ftp/application/views/head_view.php
Line: 52
Function: view

File: /home/srkw/ftp/application/controllers/Oferty_pracy.php
Line: 46
Function: view

File: /home/srkw/ftp/index.php
Line: 315
Function: require_once

Czy na pewno chcesz się usunąć stare faksy ?

    
Dla tego modelu aparatu zaznaczyłeś maksymalna liczbę możliwych do załadowania dzwonków

INFORMACJE O SKŁADANIU SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego informuje, iż od dnia 15 marca 2018r. złożenie dokumentów sprawozdania finansowego jest możliwe wyłącznie w formie elektronicznej, a tryb tych dokumentów różni się w zależności od tego czy osobami uprawnionymi do reprezentowania podmiotu są osoby fizyczne posiadające PESEL.

Jeżeli osobami uprawnionymi do reprezentowania podmiotu są osoby fizyczne posiadające numery PESEL ujawnione w Rejestrze tryb składania dokumentów finansowych jest jedno lub dwuetapowy zgodnie z kolejnością czynności opisanych poniżej.

I ETAP – REPOZYTORIUM DOKUMENTÓW FINANSOWYCH
Dokumenty należy zgłosić do nowo utworzonego Repozytorium Dokumentów Finansowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego na stronie https://ekrs.ms.gov.pl. Zgłoszenie to jest bezpłatne, nie wymaga złożenia formularza KRS-Z30, jednak wymaga posiadania konta w systemie S24. Zgłoszenie to należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP co najmniej jednej osoby fizycznej, której numer PESEL jest ujawniony w Rejestrze, a która jest uprawniona do reprezentowania podmiotu. Zgłoszenie takie podlega automatycznej weryfikacji za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. W przypadku pozytywnej weryfikacji dokumenty te zostaną umieszczone na serwerze obsługującym RDF i będą udostępniane bezpłatnie przez Centralną Informację KRS za pośrednictwem ogólnodostępnych sieci teleinformatycznych. W KRS w dziele 3 nastąpi automatyczny wpis wzmianki o złożeniu dokumentów finansowych.

II ETAP – WNIOSEK DO SĄDU REJESTROWEGO
W przypadku negatywnej weryfikacji tj. nie przyjęcia dokumentów do Repozytorium Dokumentów Finansowych wnioskodawca może złożyć dokumenty sprawozdania finansowego wyłącznie w formie elektronicznej na portalu S24 na dotychczasowych zasadach tj. w formie płatnego (140 zł) wniosku do Sądu Rejestrowego z wykorzystaniem formularza Z-30 o wpis w rejestrze przedsiębiorców wzmianek o złożeniu tych dokumentów. Po wydaniu przez Sąd Rejestrowy postanowienia o wpisie wzmianki w dziale 3 KRS nastąpi przekazanie elektronicznych dokumentów finansowych do Repozytorium Dokumentów Finansowych i będą one udostępniane bezpłatnie przez Centralną Informację KRS a pośrednictwem ogólnodostępnych sieci teleinformatycznych.

Jeżeli osobami uprawnionymi do reprezentowania podmiotu są wyłącznie osoby fizyczne nie posiadające numerów PESEL tryb składania dokumentów finansowych jest jednoetapowy.

WNIOSEK DO SĄDU REJESTROWEGO
Złożenia dokumentów sprawozdania finansowego nie jest możliwe poprzez ich zgłoszenie do Repozytorium Dokumentów Finansowych z uwagi na brak możliwości weryfikacji numerów PESEL osób podpisujących wniosek. Złożenie tych dokumentów jest dopuszczalne wyłączenie w formie elektronicznej na portalu S24 na dotychczasowych zasadach tj. w formie płatnego (140 zł) wniosku do Sądu Rejestrowego z wykorzystaniem formularza Z-30 o wpis w rejestrze przedsiębiorców wzmianek o złożeniu tych dokumentów. Po wydaniu przez Sąd Rejestrowy postanowienia o wpisie wzmianki w dziale 3 KRS nastąpi przekazanie elektronicznych dokumentów finansowych do Repozytorium Dokumentów Finansowych i będą one udostępniane bezpłatnie przez Centralną Informację KRS a pośrednictwem ogólnodostępnych sieci teleinformatycznych.

Powyższe zasady obowiązują tak samo w przypadku złożenia oświadczenia o braku obowiązku sporządzania i złożenia rocznego sprawozdania finansowego (w przypadku spółek jawnych i partnerskich).

Ponadto Sąd informuje, że:

:. do dnia 30 września 2018r. dopuszcza się dołączania do zgłoszenia w formie elektronicznej kopii dokumentów, o których mowa w art. 69 ust. 1, 1b, 1f, 1g, 3 i 4 ustawy o rachunkowości opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP co najmniej jednej osoby fizycznej, której numer PESEL jest ujawniony w KRS, a która jest uprawniona do reprezentowania podmiotu;

:. od dnia 15 marca 2018r. złożenie dokumentów sprawozdania finansowego w formie papierowej jest bezskuteczne, co oznacza, że dokumenty w tej formie nie mogą zostać przyjęte do akt rejestrowych ani stać się podstawą wpisu do KRS wzmianek o złożeniu tych dokumentów (art. 125 par 21 i par.22 kpc).

Dalsze informacje w związku ze zmianą przepisów i utworzeniem Repozytorium Dokumentów Finansowych można uzyskać na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości: https://ekrs.ms.gov.pl
wyszukiwarka
Strona główna >> Oferty pracy
Informacje ogólne
Państwa aplikacje należy składać w Oddziale Kadr w budynku Sądu przy ulicy Lompy 14 (pokój 118) w godzinach pracy Sądu, lub przesłać pocztą
Lista ofert
Ogłoszenie o konkursie na staż urzędniczy na stanowisko stażysty
O. Kdr. 110/302/18
OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO REFERENDARZA SĄDOWEGO
O. Kdr. 110/296/18
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO
O. Kdr. 110/ 280 /18
OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO REFERENDARZA SĄDOWEGO
O. Kdr. 110/253/18
OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO REFERENDARZA SĄDOWEGO
O. Kdr. 110/75/18
Ogłoszenie o konkursie na staż urzędniczy na stanowisko stażysty (docelowo: protokolanta sądowego)
O. Kdr. 110/ 66 /18
Ogłoszenie o konkursie na staż urzędniczy na stanowisko stażysty (docelowo protokolanta sądowego)
O. Kdr. 110/22/18
Ogłoszenie o konkursie na staż urzędniczy na stanowisko Stażysty (docelowo Protokolanta sądowego)
O.Kdr. 110/128/17
OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO REFERENDARZA SĄDOWEGO W SĄDZIE REJONOWYM KATOWICE – WSCHÓD W KATOWICACH
O. Kdr. 110 /60 /17
O.Kdr. 110/128/17
Ogłoszenie o konkursie na staż urzędniczy na stanowisko Stażysty (docelowo Protokolanta sądowego)
Lista zakwalifikowanych kandydatów do II etapu konkursu na staż urzędniczy
Załącznik nr 1

do protokołu z posiedzenia w dniu 28 lipca 2017 r. komisji konkursowej powołanej Zarządzeniem nr 9/2017 Dyrektora Sądu Rejonowego Katowice – Wschód w Katowicach z dnia 6 lipca 2017 r. w celu przeprowadzenia konkursu o znaku O. Kdr. 110/128/17 na staż urzędniczy na stanowisko stażysty (docelowo: protokolanta sądowego) w wydziale orzeczniczym


Katowice, dnia 28 lipca 2017 r.


Lista zakwalifikowanych kandydatów do II etapu konkursu na staż urzędniczy
na stanowisko
stażysty (docelowo: protokolanta sądowego)
w wydziale orzeczniczym
oznaczenie konkursu O. Kdr. 110/128/17


Wymienieni poniżej kandydaci zakwalifikowani do drugiego etapu konkursu, proszeni są o stawienie się wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach, w budynku przy ul. Francuskiej 70 A, w sali konferencyjnej nr 104, w dniu 8 sierpnia 2017 r. o wyznaczonych godzinach:

godz. 8.00

1. Ardeńska Anna
2. Biała Joanna
3. Boś Samanta
4. Cieszewski Michał
5. Grygiel Monika
6. Guć Izabella
7. Jagodzińska Daria
8. Kenska-Suchocka Sylwia
9. Klonecka Marlena
10. Kłosek Dominik
11. Koćmańska Edyta
12. Kramza Iwona
13. Krenczyk Monika
14. Kusiak Łukasz
15. Laga Magdalena
16. Łabanowicz Dorota
17. Łukowiak Damian

godz. 10.00

18. Mikołajczyk Michał
19. Miłkowska Martyna
20. Murdza Martyna
21. Nurkowska Iwona
22. Ozdoba Urszula
23. Pawełczyk-Wójcik Katarzyna
24. Pawlik Marta
25. Podgórska Katarzyna
26. Prus Maciej
27. Radziwiłł Agnieszka
28. Rawinis Iwona
29. Sadowska-Kukla Anna
30. Suriak Monika
31. Szymura Beata
32. Ślęzak Agata
33. Uścimiak Sylwia
34. Wantuch Dominik
35. Wierzbiak Patrycja
36. Zielińska Kamila

Ponadto nie zostały zakwalifikowane następujące osoby:

1. Pilich-Tomaszewska Małgorzata niekompletne oświadczenia
2. Przepióra Bartłomiej niekompletne oświadczenia

Umieszczenie listy zakwalifikowanych kandydatów oraz informacji dotyczących terminu i miejsca przeprowadzenia drugiego etapu konkursu, na tablicy ogłoszeń w siedzibie sądu przy ul. Lompy 14 (I piętro obok sekretariatu Dyrektora Sądu) oraz na stronie internetowej sądu tj. www.katowice-wschod.sr.gov.pl, stanowi podstawowy sposób zawiadamiania.

Zgłoszenia nie zakwalifikowane do udziału w drugim etapie konkursu mogą zostać odebrane
w Oddziale Kadr od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 15.30, w terminie do dnia
31 października 2017 r. Po upływie wskazanego terminu dokumenty zostaną zniszczone komisyjnie, za wyjątkiem oryginałów, urzędowo poświadczonych odpisów oraz zdjęć, które zostaną zwrócone kandydatom za pośrednictwem operatora świadczącego usługi pocztowe.

Etap drugi konkursu - praktyczny sprawdzian umiejętności składa się z następujących części:
a) testu z zakresu znajomości przepisów: ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2062 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U. z 2017 r., poz. 246),
b) pisemnego dyktanda z ortografii języka polskiego,
c) sprawdzianu biegłego i bezbłędnego pisania na klawiaturze komputera.

Podpisy członków komisji konkursowej
(na oryginale właściwe podpisy)
Ogłoszenia i zarządzenia
Ogłoszenie w sprawie II Ns 118/17
W Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach pod sygn. II Ns 118/17 toczy się z wniosku Zbigniewa Żurek postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po: - Wilhelmie Sieroń, synu Jakuba i Józefy, urodzonym 6 wrześni ...
Ogłoszenie w sprawie II Ns 395/18
Postanowieniem z dnia 8 listopada 2018r. Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód w Katowicach w sprawie o sygnaturze II Ns 395/18 zezwolił wnioskodawcy Skarbowi Państwa - Prezesowi Sądu Rejonowego Katowice - ...
ogłoszenie w sprawie II Ns 354/18
Sygn. akt II Ns 354/18 O G Ł O S Z E N I E „Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, II Wydział Cywilny ds. Nieprocesowych ogłasza, że w dniu 3 września 2013 roku w miejscowości Karwik zmarł Janusz ...
ogłoszenie w sprawie I Ns 461/18
ogłoszenie w sprawie I Ns 461/18
ogłoszenie w sprawie II Ns 469/18
OGŁOSZENIE „Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, II Wydział Cywilny ogłasza, że w dniu 26 stycznia 2017r. zmarł Jerzy Emanuel Larysz (PESEL 47040603073), ostatnio stale zamieszkały w Katowicach przy ul. Wojciech ...
Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego Katowice – Wschód w Katowicach informuje, że od dnia 15 marca 2018r. złożenie dokumentów sprawozdania finansowego będzie możliwe wyłącznie przez ich zgłoszenie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego przez Ministra Sprawiedliwości.
Badanie zadowolenia klienta Sądu
Właściwość miejscowa
Wpisz nazwę ulicy
Biuro Obsługi Interesanta
32 60-47-987
32 60-47-988
32 60-47-999
Biuro Obsługi Interesanta mieści się w budynku Sądu w Katowicach przy ul. Francuskiej 70A (hol obok Kasy).
Biuro Obsługi Interesanta przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30
poi@katowice-wschod.sr.gov.pl

Tłumacz języka migowego

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach uprzejmie informuje, iż istnieje możliwość skorzystania bezpłatnie z usług tłumacza języka migowego. Korzystanie z ww. usługi możliwe jest codziennie w godzinach od 8.00 do 15.00.
W tym celu należy zgłosić się do pracownika Biura Obsługi Interesanta Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach telefonicznie pod numerem: 32 60 47 988 lub 32 60 47 987, osobiście lub mailowo: poi@katowice-wschod.sr.gov.pl, który umożliwi przeprowadzenie rozmowy przy użyciu tłumacza języka migowego. Załącznik do pobrania : formularz

Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

W dniu 29 kwietnia 2014 roku Rada Ministrów zatwierdziła Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020.

Zadaniem Programu jest wprowadzenie w życie szerokiego spektrum działań mających na celu zarówno zwrócenie uwagi opinii publicznej na zjawisko przemocy w rodzinie jak i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Więcej informacji na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości
DARMOWA POMOC PRAWNA
Zgodnie z uchwaloną dnia 5 sierpnia 2015 r. ustawą , stworzony zostanie dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej osobiście przez adwokata lub radcę prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z ich upoważnienia, aplikanta adwokackiego lub aplikanta radcowskiego, w lokalach udostępnionych przez gminy lub powiaty.
WAŻNE INSTYTUCJE