Trwa pobieranie danych

Proszę czekać
Trwa pobieranie pliku

Proszę czekać
Czy na pewno chcesz się wylogować ?

    
Przepraszamy, ale wybrana funkcja nie jest jeszcze gotowa

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: kontroler_three

Filename: views/inc_head_windows.php

Line Number: 264

Backtrace:

File: /home/srkw/ftp/application/views/inc_head_windows.php
Line: 264
Function: _error_handler

File: /home/srkw/ftp/application/views/head_view.php
Line: 52
Function: view

File: /home/srkw/ftp/application/controllers/Oferty_pracy.php
Line: 46
Function: view

File: /home/srkw/ftp/index.php
Line: 315
Function: require_once

Czy na pewno chcesz się usunąć stare faksy ?

    
Dla tego modelu aparatu zaznaczyłeś maksymalna liczbę możliwych do załadowania dzwonków

INFORMACJE O SKŁADANIU SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego informuje, iż od dnia 15 marca 2018r. złożenie dokumentów sprawozdania finansowego jest możliwe wyłącznie w formie elektronicznej, a tryb tych dokumentów różni się w zależności od tego czy osobami uprawnionymi do reprezentowania podmiotu są osoby fizyczne posiadające PESEL.

Jeżeli osobami uprawnionymi do reprezentowania podmiotu są osoby fizyczne posiadające numery PESEL ujawnione w Rejestrze tryb składania dokumentów finansowych jest jedno lub dwuetapowy zgodnie z kolejnością czynności opisanych poniżej.

I ETAP – REPOZYTORIUM DOKUMENTÓW FINANSOWYCH
Dokumenty należy zgłosić do nowo utworzonego Repozytorium Dokumentów Finansowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego na stronie https://ekrs.ms.gov.pl. Zgłoszenie to jest bezpłatne, nie wymaga złożenia formularza KRS-Z30, jednak wymaga posiadania konta w systemie S24. Zgłoszenie to należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP co najmniej jednej osoby fizycznej, której numer PESEL jest ujawniony w Rejestrze, a która jest uprawniona do reprezentowania podmiotu. Zgłoszenie takie podlega automatycznej weryfikacji za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. W przypadku pozytywnej weryfikacji dokumenty te zostaną umieszczone na serwerze obsługującym RDF i będą udostępniane bezpłatnie przez Centralną Informację KRS za pośrednictwem ogólnodostępnych sieci teleinformatycznych. W KRS w dziele 3 nastąpi automatyczny wpis wzmianki o złożeniu dokumentów finansowych.

II ETAP – WNIOSEK DO SĄDU REJESTROWEGO
W przypadku negatywnej weryfikacji tj. nie przyjęcia dokumentów do Repozytorium Dokumentów Finansowych wnioskodawca może złożyć dokumenty sprawozdania finansowego wyłącznie w formie elektronicznej na portalu S24 na dotychczasowych zasadach tj. w formie płatnego (140 zł) wniosku do Sądu Rejestrowego z wykorzystaniem formularza Z-30 o wpis w rejestrze przedsiębiorców wzmianek o złożeniu tych dokumentów. Po wydaniu przez Sąd Rejestrowy postanowienia o wpisie wzmianki w dziale 3 KRS nastąpi przekazanie elektronicznych dokumentów finansowych do Repozytorium Dokumentów Finansowych i będą one udostępniane bezpłatnie przez Centralną Informację KRS a pośrednictwem ogólnodostępnych sieci teleinformatycznych.

Jeżeli osobami uprawnionymi do reprezentowania podmiotu są wyłącznie osoby fizyczne nie posiadające numerów PESEL tryb składania dokumentów finansowych jest jednoetapowy.

WNIOSEK DO SĄDU REJESTROWEGO
Złożenia dokumentów sprawozdania finansowego nie jest możliwe poprzez ich zgłoszenie do Repozytorium Dokumentów Finansowych z uwagi na brak możliwości weryfikacji numerów PESEL osób podpisujących wniosek. Złożenie tych dokumentów jest dopuszczalne wyłączenie w formie elektronicznej na portalu S24 na dotychczasowych zasadach tj. w formie płatnego (140 zł) wniosku do Sądu Rejestrowego z wykorzystaniem formularza Z-30 o wpis w rejestrze przedsiębiorców wzmianek o złożeniu tych dokumentów. Po wydaniu przez Sąd Rejestrowy postanowienia o wpisie wzmianki w dziale 3 KRS nastąpi przekazanie elektronicznych dokumentów finansowych do Repozytorium Dokumentów Finansowych i będą one udostępniane bezpłatnie przez Centralną Informację KRS a pośrednictwem ogólnodostępnych sieci teleinformatycznych.

Powyższe zasady obowiązują tak samo w przypadku złożenia oświadczenia o braku obowiązku sporządzania i złożenia rocznego sprawozdania finansowego (w przypadku spółek jawnych i partnerskich).

Ponadto Sąd informuje, że:

:. do dnia 30 września 2018r. dopuszcza się dołączania do zgłoszenia w formie elektronicznej kopii dokumentów, o których mowa w art. 69 ust. 1, 1b, 1f, 1g, 3 i 4 ustawy o rachunkowości opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP co najmniej jednej osoby fizycznej, której numer PESEL jest ujawniony w KRS, a która jest uprawniona do reprezentowania podmiotu;

:. od dnia 15 marca 2018r. złożenie dokumentów sprawozdania finansowego w formie papierowej jest bezskuteczne, co oznacza, że dokumenty w tej formie nie mogą zostać przyjęte do akt rejestrowych ani stać się podstawą wpisu do KRS wzmianek o złożeniu tych dokumentów (art. 125 par 21 i par.22 kpc).

Dalsze informacje w związku ze zmianą przepisów i utworzeniem Repozytorium Dokumentów Finansowych można uzyskać na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości: https://ekrs.ms.gov.pl
wyszukiwarka
Strona główna >> Oferty pracy
Informacje ogólne
Państwa aplikacje należy składać w Oddziale Kadr w budynku Sądu przy ulicy Lompy 14 (pokój 118) w godzinach pracy Sądu, lub przesłać pocztą
O. Kdr. 110 /60 /17
OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO REFERENDARZA SĄDOWEGO W SĄDZIE REJONOWYM KATOWICE – WSCHÓD W KATOWICACH
Lista kandydatów dopuszczonych do konkursu na stanowisko referendarza sądowego
Katowice, dnia 28 kwietnia 2017 r.

Lista kandydatów dopuszczonych do konkursu na stanowisko
referendarza sądowego w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach
oznaczenie konkursu O. Kdr. 110/60/17

Na podstawie § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko referendarza sądowego (Dz. U. z 2012 r., poz. 331 z późn. zm.) u s t a l o n o listę kandydatów dopuszczonych do konkursu (O. Kdr. 110/60/17) na stanowisko referendarza sądowego w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach:

1. Bednarek Olga zam. Kamienica Polska
2. Bednarek – Ochojska Anna zam. Mikołów
3. Bagnowska Aleksandra zam. Straszów
4. Bystrzycki Miłosz zam. Ruda Śląska
5. Domoń Agnieszka zam. Wieliczka
6. Duda Marcin zam. Koziegłowy
7. Dziewońska Jolanta zam. Katowice
8. Gburek Marcin zam. Zabrze
9. Gorzelak Aleksandra zam. Katowice
10. Grotkiewicz Katarzyna zam. Sosnowiec
11. Ignasiak Agata zam. Katowice
12. Janczy Izabela zam. Dąbrowa Górnicza
13. Kołodziej Anna zam. Tychy
14. Konieczny Jacek zam. Częstochowa
15. Korbel Michał zam. Międzybrodzie Bialskie
16. Kryszczak Małgorzata zam. Katowice
17. Kuczora Grzegorz zam. Strzyżowice
18. Łazarz Magdalena zam. Czechowice – Dziedzice
19. Łoboda – Kozłowska Joanna zam. Międzyrzecze Górne
20. Maciążek Berenika zam. Ogrodzieniec
21. Mazurkiewicz Owidiusz zam. Kraków
22. Mróz – Samol Natalia zam. Tarnowskie Góry
23. Myśliwiec – Sypek Beata zam. Wodzisław Śląski
24. Partyka Tamara zam. Zawiercie
25. Pinocy – Dampc Joanna zam. Wyry
26. Rębacz Joanna zam. Katowice
27. Smolarz Tomasz zam. Świętochłowice
28. Smugowska – Kocerka Anna zam. Katowice
29. Snopińska Żaneta zam. Katowice
30. Sroka Barbara zam. Mysłowice
31. Sus – Dachowska Ewelina zam. Katowice
32. Śmiarowski Patryk zam. Katowice
33. Uliasz Sławomir zam. Katowice
34. Tabin Anna zam. Kraków

Ponadto do drugiego etapu konkursu nie dopuszcza się następujących kandydatów:

1. Kusy Andrzej – brak oryginału lub urzędowo poświadczonego odpis dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych na kierunku prawo w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenia o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginału lub urzędowo poświadczonego odpisu dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów wyższych na kierunku prawo uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów
2. Sikorski Konrad – brak oryginału lub urzędowo poświadczonego odpisu dokumentu potwierdzającego uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu sędziowskiego, prokuratorskiego, notarialnego, adwokackiego, radcowskiego lub referendarskiego albo oryginału lub urzędowo poświadczonego odpisu dyplomu ukończenia aplikacji ogólnej.


Konkurs przeprowadzony zostanie w dniu 9 maja 2017 r. o godz. 9.00, w budynku sądu w Katowicach, przy ul. Francuskiej 70A, w sali konferencyjnej nr 104.
Wymienieni kandydaci dopuszczeni do konkursu, proszeni są o stawienie się wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość o godzinie 8.45 w celu weryfikacji danych osobowych.
Umieszczenie listy zakwalifikowanych kandydatów oraz informacji dotyczących terminu i miejsca przeprowadzenia drugiego etapu konkursu, na tablicy ogłoszeń w siedzibie sądu przy ul. Lompy 14 (I piętro obok sekretariatu Prezesa Sądu) oraz na stronie internetowej sądu tj. www.katowice-wschod.sr.gov.pl, stanowiącej jednocześnie Biuletyn Informacji Publicznej, jest podstawowym trybem zawiadamiania kandydatów o terminie i miejscu przeprowadzenia etapu konkursu.
Zgłoszenia niezakwalifikowane do udziału w konkursie mogą zostać odebrane
w Oddziale Kadr od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 15.30, w terminie do dnia 30 czerwca 2017 r. Po upływie wskazanego terminu dokumenty zostaną zniszczone komisyjnie, za wyjątkiem oryginałów, urzędowo poświadczonych odpisów oraz zdjęć, które zostaną zwrócone kandydatom za pośrednictwem operatora świadczącego usługi pocztowe.

Konkurs jest przeprowadzany w formie pisemnej. Praca konkursowa składa się z dwóch części:
1. Konkurs jest przeprowadzany w formie pisemnej. Praca konkursowa składa się z dwóch części:
a. testu jednokrotnego wyboru, obejmującego 60 pytań z zakresu prawa cywilnego, postępowania cywilnego, prawa handlowego, prawa karnego, postępowania karnego, prawa karnego wykonawczego, prawa wykroczeń, postępowania w sprawach o wykroczenia, prawa karnego skarbowego oraz postępowania karnego skarbowego;
b. trzech kazusów, których rozwiązanie polega na opracowaniu projektu postanowienia wraz
z uzasadnieniem - po jednym z zakresu prawa cywilnego, postępowania cywilnego lub prawa handlowego, z zakresu postępowania wieczystoksięgowego oraz z zakresu prawa karnego, postępowania karnego lub prawa karnego wykonawczego.
2. Komisja przygotowuje zadania testowe i kazusy, o których mowa w ust. 1, mając na względzie konieczność oceny:
a. wiedzy kandydatów w dziedzinach prawa wskazanych powyżej,
b. umiejętności stosowania przepisów prawa oraz formułowania wypowiedzi, z uwzględnieniem wymogów poprawności językowej, logiki wywodu i argumentacji prawniczej.
3. Konkurs trwa 150 minut i odbywa się w wydzielonej sali, w warunkach zapewniających kandydatom samodzielną pracę, w obecności wszystkich członków komisji. W trakcie części konkursowej polegającej na rozwiązaniu kazusów kandydat może posługiwać się tekstami aktów prawnych udostępnionymi przez komisję.
4. Opuszczenie sali w trakcie konkursu jest dopuszczalne w wyjątkowych wypadkach, pod nadzorem członka komisji wskazanego przez przewodniczącego komisji.
5. Każda praca konkursowa podlega sprawdzeniu przez dwóch członków komisji. Za każde prawidłowe rozwiązanie zadania testowego komisja przyznaje 1 punkt; w przypadku dokonania przez kandydata zmian zakreślonych odpowiedzi za dane zadanie testowe komisja przyznaje 0 punktów. Każdy z kazusów komisja ocenia w skali od 0 do 6 punktów.
6. Do zatrudnienia na stanowisku referendarza sądowego mogą być zakwalifikowani kandydaci, którzy uzyskali, co najmniej 46 punktów z części testowej konkursu oraz co najmniej 12 punktów za rozwiązania kazusów.

W trakcie części konkursowej polegającej na rozwiązaniu kazusów kandydat może posługiwać się własnymi tekstami aktów prawnych: Kodeks Cywilny, Kodeks Postępowania Cywilnego, Ustawa o Księgach Wieczystych i Hipotece, Kodeks Karny, Kodeks Postępowania Karnego.
Dopuszczalną formą korzystania z ww. aktów prawnych jest tylko i wyłącznie forma papierowa.P R E Z E S
Sądu Rejonowego Katowice – Wschód
w Katowicach


SSR Michał Dmowski
(na oryginale właściwy podpis)

Ogłoszenia i zarządzenia
ogłoszenie w sprawie II Ns 2072/15
Sygn. akt II Ns 2072/15 OGŁOSZENIE W Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach pod sygn. II Ns 2072/15 toczy się z wniosku Miasta Katowice postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po: - Karolu Krałcik, ...
Tydzień Mediacji
W dniach od 15-19 października 2018 r. w tutejszym Sądzie odbywa się Tydzień Mediacji. Mediatorzy będą dostępni w budynku Sądu przy ul. Francuskiej 70a w sali 11 w godzinach od 9.00 do 15.00
Ogłoszenie w sprawie II Ns 2577/16
W Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach w Wydziale II Cywilnym toczy się pod sygnaturą akt II Ns 2577/16 postępowanie z wniosku Józefa Czembor i Grażyny Mrozowskiej o zasiedzenie udziału w nieruchomości poło ...
Ogłoszenie w sprawie I Ns 295/18
Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach I Wydział Cywilny ogłasza, że w dniu 26 kwietnia 2018r. zmarł Zygmunt Stanisław Grygiel, ostatnio stale zamieszkały w Katowicach. W tutejszym Sądzie w sprawie o sygn. akt I Ns 2 ...
Ogłoszenie w sprawie II Ns 332/18
W Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach w Wydziale II Cywilnym w sprawie o sygnaturze akt II Ns 332/18 z wniosku Skarbu Państwa o sporządzenie spisu inwentarza spadku po Annie Wójcik zostało wydanie postanowienie ...
Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego Katowice – Wschód w Katowicach informuje, że od dnia 15 marca 2018r. złożenie dokumentów sprawozdania finansowego będzie możliwe wyłącznie przez ich zgłoszenie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego przez Ministra Sprawiedliwości.
Badanie zadowolenia klienta Sądu
Właściwość miejscowa
Wpisz nazwę ulicy
Biuro Obsługi Interesanta
32 60-47-987
32 60-47-988
32 60-47-999
Biuro Obsługi Interesanta mieści się w budynku Sądu w Katowicach przy ul. Francuskiej 70A (hol obok Kasy).
Biuro Obsługi Interesanta przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30
poi@katowice-wschod.sr.gov.pl

Tłumacz języka migowego

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach uprzejmie informuje, iż istnieje możliwość skorzystania bezpłatnie z usług tłumacza języka migowego. Korzystanie z ww. usługi możliwe jest codziennie w godzinach od 8.00 do 15.00.
W tym celu należy zgłosić się do pracownika Biura Obsługi Interesanta Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach telefonicznie pod numerem: 32 60 47 988 lub 32 60 47 987, osobiście lub mailowo: poi@katowice-wschod.sr.gov.pl, który umożliwi przeprowadzenie rozmowy przy użyciu tłumacza języka migowego. Załącznik do pobrania : formularz

Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

W dniu 29 kwietnia 2014 roku Rada Ministrów zatwierdziła Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020.

Zadaniem Programu jest wprowadzenie w życie szerokiego spektrum działań mających na celu zarówno zwrócenie uwagi opinii publicznej na zjawisko przemocy w rodzinie jak i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Więcej informacji na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości
DARMOWA POMOC PRAWNA
Zgodnie z uchwaloną dnia 5 sierpnia 2015 r. ustawą , stworzony zostanie dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej osobiście przez adwokata lub radcę prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z ich upoważnienia, aplikanta adwokackiego lub aplikanta radcowskiego, w lokalach udostępnionych przez gminy lub powiaty.
WAŻNE INSTYTUCJE