Trwa pobieranie danych

Proszę czekać
Trwa pobieranie pliku

Proszę czekać
Czy na pewno chcesz się wylogować ?

    
Przepraszamy, ale wybrana funkcja nie jest jeszcze gotowa

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: kontroler_three

Filename: views/inc_head_windows.php

Line Number: 265

Backtrace:

File: /home/srkw/ftp/application/views/inc_head_windows.php
Line: 265
Function: _error_handler

File: /home/srkw/ftp/application/views/head_view.php
Line: 52
Function: view

File: /home/srkw/ftp/application/controllers/Oferty_pracy.php
Line: 46
Function: view

File: /home/srkw/ftp/index.php
Line: 315
Function: require_once

Czy na pewno chcesz się usunąć stare faksy ?

    
Dla tego modelu aparatu zaznaczyłeś maksymalna liczbę możliwych do załadowania dzwonków

INFORMACJE O SKŁADANIU SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego informuje, iż od dnia 15 marca 2018r. złożenie dokumentów sprawozdania finansowego jest możliwe wyłącznie w formie elektronicznej, a tryb tych dokumentów różni się w zależności od tego czy osobami uprawnionymi do reprezentowania podmiotu są osoby fizyczne posiadające PESEL.

Jeżeli osobami uprawnionymi do reprezentowania podmiotu są osoby fizyczne posiadające numery PESEL ujawnione w Rejestrze tryb składania dokumentów finansowych jest jedno lub dwuetapowy zgodnie z kolejnością czynności opisanych poniżej.

I ETAP – REPOZYTORIUM DOKUMENTÓW FINANSOWYCH
Dokumenty należy zgłosić do nowo utworzonego Repozytorium Dokumentów Finansowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego na stronie https://ekrs.ms.gov.pl. Zgłoszenie to jest bezpłatne, nie wymaga złożenia formularza KRS-Z30, jednak wymaga posiadania konta w systemie S24. Zgłoszenie to należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP co najmniej jednej osoby fizycznej, której numer PESEL jest ujawniony w Rejestrze, a która jest uprawniona do reprezentowania podmiotu. Zgłoszenie takie podlega automatycznej weryfikacji za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. W przypadku pozytywnej weryfikacji dokumenty te zostaną umieszczone na serwerze obsługującym RDF i będą udostępniane bezpłatnie przez Centralną Informację KRS za pośrednictwem ogólnodostępnych sieci teleinformatycznych. W KRS w dziele 3 nastąpi automatyczny wpis wzmianki o złożeniu dokumentów finansowych.

II ETAP – WNIOSEK DO SĄDU REJESTROWEGO
W przypadku negatywnej weryfikacji tj. nie przyjęcia dokumentów do Repozytorium Dokumentów Finansowych wnioskodawca może złożyć dokumenty sprawozdania finansowego wyłącznie w formie elektronicznej na portalu S24 na dotychczasowych zasadach tj. w formie płatnego (140 zł) wniosku do Sądu Rejestrowego z wykorzystaniem formularza Z-30 o wpis w rejestrze przedsiębiorców wzmianek o złożeniu tych dokumentów. Po wydaniu przez Sąd Rejestrowy postanowienia o wpisie wzmianki w dziale 3 KRS nastąpi przekazanie elektronicznych dokumentów finansowych do Repozytorium Dokumentów Finansowych i będą one udostępniane bezpłatnie przez Centralną Informację KRS a pośrednictwem ogólnodostępnych sieci teleinformatycznych.

Jeżeli osobami uprawnionymi do reprezentowania podmiotu są wyłącznie osoby fizyczne nie posiadające numerów PESEL tryb składania dokumentów finansowych jest jednoetapowy.

WNIOSEK DO SĄDU REJESTROWEGO
Złożenia dokumentów sprawozdania finansowego nie jest możliwe poprzez ich zgłoszenie do Repozytorium Dokumentów Finansowych z uwagi na brak możliwości weryfikacji numerów PESEL osób podpisujących wniosek. Złożenie tych dokumentów jest dopuszczalne wyłączenie w formie elektronicznej na portalu S24 na dotychczasowych zasadach tj. w formie płatnego (140 zł) wniosku do Sądu Rejestrowego z wykorzystaniem formularza Z-30 o wpis w rejestrze przedsiębiorców wzmianek o złożeniu tych dokumentów. Po wydaniu przez Sąd Rejestrowy postanowienia o wpisie wzmianki w dziale 3 KRS nastąpi przekazanie elektronicznych dokumentów finansowych do Repozytorium Dokumentów Finansowych i będą one udostępniane bezpłatnie przez Centralną Informację KRS a pośrednictwem ogólnodostępnych sieci teleinformatycznych.

Powyższe zasady obowiązują tak samo w przypadku złożenia oświadczenia o braku obowiązku sporządzania i złożenia rocznego sprawozdania finansowego (w przypadku spółek jawnych i partnerskich).

Ponadto Sąd informuje, że:

:. do dnia 30 września 2018r. dopuszcza się dołączania do zgłoszenia w formie elektronicznej kopii dokumentów, o których mowa w art. 69 ust. 1, 1b, 1f, 1g, 3 i 4 ustawy o rachunkowości opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP co najmniej jednej osoby fizycznej, której numer PESEL jest ujawniony w KRS, a która jest uprawniona do reprezentowania podmiotu;

:. od dnia 15 marca 2018r. złożenie dokumentów sprawozdania finansowego w formie papierowej jest bezskuteczne, co oznacza, że dokumenty w tej formie nie mogą zostać przyjęte do akt rejestrowych ani stać się podstawą wpisu do KRS wzmianek o złożeniu tych dokumentów (art. 125 par 21 i par.22 kpc).

Dalsze informacje w związku ze zmianą przepisów i utworzeniem Repozytorium Dokumentów Finansowych można uzyskać na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości: https://ekrs.ms.gov.pl
wyszukiwarka
Strona główna >> Oferty pracy
Informacje ogólne
Państwa aplikacje należy składać w Oddziale Kadr w budynku Sądu przy ulicy Lompy 14 (pokój 118) w godzinach pracy Sądu, lub przesłać pocztą
Lista ofert
Ogłoszenie o konkursie na staż urzędniczy na stanowisko stażysty
O. Kdr. 110/120/19
OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO REFERENDARZA SĄDOWEGO
O. Kdr. 110/71/19
Ogłoszenie o konkursie na staż urzędniczy na stanowisko stażysty
O. Kdr. 110/47/19
OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO ASYSTENTA SĘDZIEGO
O. Kdr. 110/38/19
Ogłoszenie o konkursie na staż urzędniczy na stanowisko stażysty
O. Kdr. 110/302/18
OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO REFERENDARZA SĄDOWEGO
O. Kdr. 110/296/18
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO
O. Kdr. 110/ 280 /18
OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO REFERENDARZA SĄDOWEGO
O. Kdr. 110/253/18
OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO REFERENDARZA SĄDOWEGO
O. Kdr. 110/75/18
Ogłoszenie o konkursie na staż urzędniczy na stanowisko stażysty (docelowo: protokolanta sądowego)
O. Kdr. 110/ 66 /18
Ogłoszenie o konkursie na staż urzędniczy na stanowisko stażysty (docelowo protokolanta sądowego)
O. Kdr. 110/22/18
Ogłoszenie o konkursie na staż urzędniczy na stanowisko Stażysty (docelowo Protokolanta sądowego)
O.Kdr. 110/128/17
OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO REFERENDARZA SĄDOWEGO W SĄDZIE REJONOWYM KATOWICE – WSCHÓD W KATOWICACH
O. Kdr. 110 /60 /17
O. Kdr. 110 /60 /17
OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO REFERENDARZA SĄDOWEGO W SĄDZIE REJONOWYM KATOWICE – WSCHÓD W KATOWICACH
OGŁOSZENIE O KONKURSIE
Załącznik nr 1

do ZARZĄDZENIA nr 9/2017 PREZESA SĄDU REJONOWEGO KATOWICE – WSCHÓD w KATOWICACH z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie organizacji konkursu o znaku O. Kdr. 110/60/17 na stanowisko referendarza sądowego

Katowice, dnia 20 marca 2017 r.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO REFERENDARZA SĄDOWEGO
W SĄDZIE REJONOWYM KATOWICE – WSCHÓD W KATOWICACH

I. Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, ul. Lompy 14, kod 40 – 040 Katowice, ogłasza konkurs na stanowisko REFERENDARZA SĄDOWEGO, oznaczony znakiem: O. Kdr. 110 / 60 / 17.

II. Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach dysponuje 1 wolnym etatem na stanowisku referendarza sądowego. Ilość stanowisk pracy może ulec zwiększeniu.

III. Konkurs przeprowadzony zostanie w dniu 9 maja 2017 r. o godz. 9.00, w budynku Sądu Rejonowego Katowice – Wschód w Katowicach przy ul. Francuskiej 70A, w sali konferencyjnej nr 104, na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko referendarza sądowego (Dz. U. z 2012 r., poz. 331 z póź. zm.).

IV. Kandydat na stanowisko referendarza sądowego musi odpowiadać wymaganiom określonym w art. 149 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2062 z późn. zm.). Na stanowisku referendarza sądowego może być zatrudniony ten, kto:
1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2. jest nieskazitelnego charakteru,
3. ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra prawa lub zagraniczne uznane w Polsce,
4. ukończył 24 lata,
5. zdał egzamin sędziowski, prokuratorski, notarialny, adwokacki lub radcowski.
Warunek określony w art. 149 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. spełnia osoba, która przed dniem wejścia w życie tj. do dnia 20 sierpnia 2015 r. ustawy z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy - Ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 694) odbyła aplikację ogólną prowadzoną przez Krajową Szkołę Sądownictwa
i Prokuratury, oraz osoba, która zrealizowała wymagania wskazane w art. 66 ust. 1 ustawy
z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz. U. z 2017 r., poz. 146
z późn. zm.) tj. odbyła aplikację referendarską i złożyła egzamin referendarski lub odbyła aplikację sądową lub prokuratorską, bądź złożyła egzamin referendarski.

V. Kandydat na stanowisko referendarza sądowego zgłoszenie o przystąpieniu do konkursu składa w terminie do dnia 14 kwietnia 2017 r. bezpośrednio albo za pośrednictwem operatora świadczącego usługi pocztowe, w zaklejonej i opisanej kopercie z podaniem oznaczenia konkursu, pod wskazany adres: Sąd Rejonowego Katowice – Wschód w Katowicach, Oddział Kadr, ul. Lompy 14 (I piętro, pokój 118),
40-040 Katowice. W przypadku przesłania dokumentów za pośrednictwem operatora świadczącego usługi pocztowe, za datę ich złożenia uważa się datę nadania przesyłki w placówce pocztowej operatora. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

VI. Do zgłoszenia kandydat dołącza:
1. wniosek o zatrudnienie na stanowisku referendarza sądowego,
2. życiorys i informacje o przebiegu kariery zawodowej,
3. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu sędziowskiego, prokuratorskiego, notarialnego, adwokackiego, radcowskiego lub referendarskiego albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia aplikacji ogólnej,
4. 3 aktualne fotografie zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
oraz
5. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
6. oświadczenie, że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
7. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych na kierunku prawo w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów wyższych na kierunku prawo uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów,
8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu.

Wszystkie oświadczenia winny być podpisane własnoręcznie.

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

VII. Lista kandydatów dopuszczonych do konkursu umieszczona zostanie na tablicy ogłoszeń znajdującej się na pierwszym piętrze (obok sekretariatu Prezesa Sądu) w budynku Sądu Rejonowego Katowice – Wschód w Katowicach przy ul. Lompy 14 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej nie później niż 7 dni przed terminem rozpoczęcia konkursu.

Podanie informacji w sposób powyżej opisany stanowi podstawowy tryb zawiadamiania kandydatów o terminie i miejscu przeprowadzenia wskazanego etapu konkursu.

Ponadto Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach informuje, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi poniżej 6%.

VIII. Dobór zostanie przeprowadzony w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko referendarza sądowego (Dz. U. z 2012 r., poz. 331 z póź. zm.).

1. Konkurs jest przeprowadzany w formie pisemnej. Praca konkursowa składa się z dwóch części:
a. testu jednokrotnego wyboru, obejmującego 60 pytań z zakresu prawa cywilnego, postępowania cywilnego, prawa handlowego, prawa karnego, postępowania karnego, prawa karnego wykonawczego, prawa wykroczeń, postępowania w sprawach o wykroczenia, prawa karnego skarbowego oraz postępowania karnego skarbowego;
b. trzech kazusów, których rozwiązanie polega na opracowaniu projektu postanowienia wraz
z uzasadnieniem - po jednym z zakresu prawa cywilnego, postępowania cywilnego lub prawa handlowego, z zakresu postępowania wieczystoksięgowego oraz z zakresu prawa karnego, postępowania karnego lub prawa karnego wykonawczego.
2. Komisja przygotowuje zadania testowe i kazusy, o których mowa w ust. 1, mając na względzie konieczność oceny:
a. wiedzy kandydatów w dziedzinach prawa wskazanych powyżej,
b. umiejętności stosowania przepisów prawa oraz formułowania wypowiedzi, z uwzględnieniem wymogów poprawności językowej, logiki wywodu i argumentacji prawniczej.
3. Konkurs trwa 150 minut i odbywa się w wydzielonej sali, w warunkach zapewniających kandydatom samodzielną pracę, w obecności wszystkich członków komisji. W trakcie części konkursowej polegającej na rozwiązaniu kazusów kandydat może posługiwać się tekstami aktów prawnych udostępnionymi przez komisję.
4. Opuszczenie sali w trakcie konkursu jest dopuszczalne w wyjątkowych wypadkach, pod nadzorem członka komisji wskazanego przez przewodniczącego komisji.
5. Każda praca konkursowa podlega sprawdzeniu przez dwóch członków komisji. Za każde prawidłowe rozwiązanie zadania testowego komisja przyznaje 1 punkt; w przypadku dokonania przez kandydata zmian zakreślonych odpowiedzi za dane zadanie testowe komisja przyznaje 0 punktów. Każdy
z kazusów komisja ocenia w skali od 0 do 6 punktów.
6. Do zatrudnienia na stanowisku referendarza sądowego mogą być zakwalifikowani kandydaci, którzy uzyskali, co najmniej 46 punktów z części testowej konkursu oraz co najmniej 12 punktów za rozwiązania kazusów.


P R E Z E S
Sądu Rejonowego Katowice – Wschód
w Katowicach


SSR Michał Dmowski
(na oryginale właściwy podpis)Ochrona danych osobowych:

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.) informuję, że:
1. Administratorem danych jest Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach z siedzibą w Katowicach, ul. Lompy 14.
2. Zebrane dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia oraz udokumentowania rekrutacji i będą podane do wiadomości publicznej na zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko referendarza sądowego (Dz. U. z 2012 r., poz. 331 z późn. zm.), a także przekazane Prezesowi Sądu Apelacyjnego w Katowicach na podstawie § 13 cyt. rozporządzenia, a wobec osoby zakwalifikowanej do zatrudnienia – w celu realizacji art. 150 § 2 i 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2062 z późn. zm.)
3. Osobom nadsyłającym zgłoszenia przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.
4. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 z późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, a także rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko referendarza sądowego (Dz. U. z 2012 r., poz. 331 z późn. zm.)
5. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i następuje na podstawie zgody na przetwarzanie danych na potrzeby rekrutacji.
6. Zgłoszenia niezakwalifikowane do udziału w konkursie bądź jego dalszej części mogą zostać odebrane w Oddziale Kadr od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 15.30, w terminie do dnia 30 czerwca 2017 r. Po upływie wskazanego terminu dokumenty zostaną zniszczone komisyjnie, za wyjątkiem oryginałów, urzędowo poświadczonych odpisów oraz zdjęć, które zostaną zwrócone kandydatom za pośrednictwem operatora świadczącego usługi pocztowe.


Ogłoszenia i zarządzenia
ogłoszenie II Ns 190/18
ogłoszenie w sprawie II Ns 190/18
OGŁOSZENIE O ZBĘDNYCH I ZUŻYTYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO SĄDU REJONOWEGO KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH
Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz.U. 2017 poz.729) Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach informuje, że posiada zużyte oraz zbędne składniki majątku ruchomego przeznaczone do sprzedaży, nieodpłatnego przekazania lub darowizny.
Ogłoszenie w sprawie II Ns 1566/10
Na mocy art. 144 k.p.c. ustanowiono kuratora procesowego w osobie adwokata Jakuba Muchackiego dla nieznanej z miejsca pobytu uczestniczki postępowania Doris Weissenberg w sprawie z wniosku Luiza Weissenberg, Wernera Schindler, Mi ...
Ogłoszenie w sprawie I Ns 120/19
Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, I Wydział Cywilny ogłasza, że w dniu 25 listopada 20918r. zmarł Piotr Sowa (PESEL 69090607111), ostatnio stale zamieszkały w Katowicach przy ul. Sowińskiego 43/60. W tutejszym S ...
Ogłoszenie w sprawie I Ns 38/19
Postanowieniem z dnia 27 marca 2019r. referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód w Katowicach w sprawie o sygnaturze akt I Ns 38/19 zezwolił wnioskodawcy Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w Piotrkowie Trybunal ...
Opłaty i znaki Sądowe
Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego Katowice – Wschód w Katowicach informuje, że od dnia 15 marca 2018r. złożenie dokumentów sprawozdania finansowego będzie możliwe wyłącznie przez ich zgłoszenie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego przez Ministra Sprawiedliwości.
Badanie zadowolenia klienta Sądu
Właściwość miejscowa
Wpisz nazwę ulicy
Biuro Obsługi Interesanta
32 60-47-987
32 60-47-988
32 60-47-999
Biuro Obsługi Interesanta mieści się w budynku Sądu w Katowicach przy ul. Francuskiej 70A (hol obok Kasy).
Biuro Obsługi Interesanta przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30
poi@katowice-wschod.sr.gov.pl

Tłumacz języka migowego

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach uprzejmie informuje, iż istnieje możliwość skorzystania bezpłatnie z usług tłumacza języka migowego. Korzystanie z ww. usługi możliwe jest codziennie w godzinach od 8.00 do 15.00.
W tym celu należy zgłosić się do pracownika Biura Obsługi Interesanta Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach telefonicznie pod numerem: 32 60 47 988 lub 32 60 47 987, osobiście lub mailowo: poi@katowice-wschod.sr.gov.pl, który umożliwi przeprowadzenie rozmowy przy użyciu tłumacza języka migowego. Załącznik do pobrania : formularz

Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

W dniu 29 kwietnia 2014 roku Rada Ministrów zatwierdziła Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020.

Zadaniem Programu jest wprowadzenie w życie szerokiego spektrum działań mających na celu zarówno zwrócenie uwagi opinii publicznej na zjawisko przemocy w rodzinie jak i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Więcej informacji na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości
DARMOWA POMOC PRAWNA
Zgodnie z uchwaloną dnia 5 sierpnia 2015 r. ustawą , stworzony zostanie dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej osobiście przez adwokata lub radcę prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z ich upoważnienia, aplikanta adwokackiego lub aplikanta radcowskiego, w lokalach udostępnionych przez gminy lub powiaty.
WAŻNE INSTYTUCJE