Trwa pobieranie danych

Proszę czekać
Trwa pobieranie pliku

Proszę czekać
Czy na pewno chcesz się wylogować ?

    
Przepraszamy, ale wybrana funkcja nie jest jeszcze gotowa

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: kontroler_three

Filename: views/inc_head_windows.php

Line Number: 264

Backtrace:

File: /home/srkw/ftp/application/views/inc_head_windows.php
Line: 264
Function: _error_handler

File: /home/srkw/ftp/application/views/head_view.php
Line: 52
Function: view

File: /home/srkw/ftp/application/controllers/Info.php
Line: 156
Function: view

File: /home/srkw/ftp/index.php
Line: 315
Function: require_once

Czy na pewno chcesz się usunąć stare faksy ?

    
Dla tego modelu aparatu zaznaczyłeś maksymalna liczbę możliwych do załadowania dzwonków

INFORMACJE O SKŁADANIU SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego informuje, iż od dnia 15 marca 2018r. złożenie dokumentów sprawozdania finansowego jest możliwe wyłącznie w formie elektronicznej, a tryb tych dokumentów różni się w zależności od tego czy osobami uprawnionymi do reprezentowania podmiotu są osoby fizyczne posiadające PESEL.

Jeżeli osobami uprawnionymi do reprezentowania podmiotu są osoby fizyczne posiadające numery PESEL ujawnione w Rejestrze tryb składania dokumentów finansowych jest jedno lub dwuetapowy zgodnie z kolejnością czynności opisanych poniżej.

I ETAP – REPOZYTORIUM DOKUMENTÓW FINANSOWYCH
Dokumenty należy zgłosić do nowo utworzonego Repozytorium Dokumentów Finansowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego na stronie https://ekrs.ms.gov.pl. Zgłoszenie to jest bezpłatne, nie wymaga złożenia formularza KRS-Z30, jednak wymaga posiadania konta w systemie S24. Zgłoszenie to należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP co najmniej jednej osoby fizycznej, której numer PESEL jest ujawniony w Rejestrze, a która jest uprawniona do reprezentowania podmiotu. Zgłoszenie takie podlega automatycznej weryfikacji za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. W przypadku pozytywnej weryfikacji dokumenty te zostaną umieszczone na serwerze obsługującym RDF i będą udostępniane bezpłatnie przez Centralną Informację KRS za pośrednictwem ogólnodostępnych sieci teleinformatycznych. W KRS w dziele 3 nastąpi automatyczny wpis wzmianki o złożeniu dokumentów finansowych.

II ETAP – WNIOSEK DO SĄDU REJESTROWEGO
W przypadku negatywnej weryfikacji tj. nie przyjęcia dokumentów do Repozytorium Dokumentów Finansowych wnioskodawca może złożyć dokumenty sprawozdania finansowego wyłącznie w formie elektronicznej na portalu S24 na dotychczasowych zasadach tj. w formie płatnego (140 zł) wniosku do Sądu Rejestrowego z wykorzystaniem formularza Z-30 o wpis w rejestrze przedsiębiorców wzmianek o złożeniu tych dokumentów. Po wydaniu przez Sąd Rejestrowy postanowienia o wpisie wzmianki w dziale 3 KRS nastąpi przekazanie elektronicznych dokumentów finansowych do Repozytorium Dokumentów Finansowych i będą one udostępniane bezpłatnie przez Centralną Informację KRS a pośrednictwem ogólnodostępnych sieci teleinformatycznych.

Jeżeli osobami uprawnionymi do reprezentowania podmiotu są wyłącznie osoby fizyczne nie posiadające numerów PESEL tryb składania dokumentów finansowych jest jednoetapowy.

WNIOSEK DO SĄDU REJESTROWEGO
Złożenia dokumentów sprawozdania finansowego nie jest możliwe poprzez ich zgłoszenie do Repozytorium Dokumentów Finansowych z uwagi na brak możliwości weryfikacji numerów PESEL osób podpisujących wniosek. Złożenie tych dokumentów jest dopuszczalne wyłączenie w formie elektronicznej na portalu S24 na dotychczasowych zasadach tj. w formie płatnego (140 zł) wniosku do Sądu Rejestrowego z wykorzystaniem formularza Z-30 o wpis w rejestrze przedsiębiorców wzmianek o złożeniu tych dokumentów. Po wydaniu przez Sąd Rejestrowy postanowienia o wpisie wzmianki w dziale 3 KRS nastąpi przekazanie elektronicznych dokumentów finansowych do Repozytorium Dokumentów Finansowych i będą one udostępniane bezpłatnie przez Centralną Informację KRS a pośrednictwem ogólnodostępnych sieci teleinformatycznych.

Powyższe zasady obowiązują tak samo w przypadku złożenia oświadczenia o braku obowiązku sporządzania i złożenia rocznego sprawozdania finansowego (w przypadku spółek jawnych i partnerskich).

Ponadto Sąd informuje, że:

:. do dnia 30 września 2018r. dopuszcza się dołączania do zgłoszenia w formie elektronicznej kopii dokumentów, o których mowa w art. 69 ust. 1, 1b, 1f, 1g, 3 i 4 ustawy o rachunkowości opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP co najmniej jednej osoby fizycznej, której numer PESEL jest ujawniony w KRS, a która jest uprawniona do reprezentowania podmiotu;

:. od dnia 15 marca 2018r. złożenie dokumentów sprawozdania finansowego w formie papierowej jest bezskuteczne, co oznacza, że dokumenty w tej formie nie mogą zostać przyjęte do akt rejestrowych ani stać się podstawą wpisu do KRS wzmianek o złożeniu tych dokumentów (art. 125 par 21 i par.22 kpc).

Dalsze informacje w związku ze zmianą przepisów i utworzeniem Repozytorium Dokumentów Finansowych można uzyskać na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości: https://ekrs.ms.gov.pl
wyszukiwarka
Strona główna >> Informacje dotyczące Sądu
Informacje dotyczące Sądu
Skargi i wnioski
REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU obowiązujący dla obiektu Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach przy ul. Francuskiej 70A w Katowicach.

§1

Regulamin określa zasady poruszania się i zachowania w budynku Sądu. jak i w jego najbliższym terenie.

§2

Zadania z zakresu ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego w budynkach Sądu wykonują: Funkcjonariusze Policji sądowej. osoby świadczące usługi na rzecz podmiotu, z którym Sąd ma zawartą umowę na wykonywanie stałej, całodobowej i bezpośredniej ochrony osób i mienia.

§3

Ustala się zewnętrzną strefę bezpieczeństwa na obszarze przylegającym do budynku Sądu:
 • wejście główne do budynku z drogi wewnętrznej przy ul. Francuskiej (strona północna), w tym wydzielone miejsca postojowe dla pojazdów Sądu oraz pojazdów gości Sądu.
 • wejście dla konwojów Policji w ramach wykonywanych doprowadzeń {strona północna).
 • wejście służbowe do budynku od strony wschodniej, wraz z ogrodzonym terenem do niego przylegającym.
 • wewnętrzne patia (wschodnie, środkowe i zachodnie).
 • teren Sądu parking wzdłuż budynku,
 • Miejsca parkingowe oznakowane kopertą są wykorzystywane dla celów konwojów Policji (11 stanowisk) oraz dla sędziów i pracowników Sądu uprawnionych do parkowania w tym miejscu, a także pojazdów służbowych sądów, prokuratury. Policji. Straży Miejskiej aresztów śledczych, zakładów karnych. AB W, CBA. pojazdów firmy ochroniarskiej (grupa interwencyjna) oraz poczty (4 stanowiska na wprost wejścia zabezpieczone blokadą parkingową).
 • Pozostałe miejsca parkingowe zabezpieczone blokadą parkingową (34 stanowiska) są przeznaczone dla sędziów i zajmowane są zgodnie z kolejnością przyjazdu (bez stałego przydziału poszczególnych miejsc indywidualnym osobom).
 • Blokady są otwierane (opuszczane) przez sędziego za pomocą przekazanego klucza i blokowane (podnoszone bez użycia klucza) po zwolnieniu miejsca parkingowego. Jeden klucz otwiera wszystkie 34 blokady.
Do zadań osób świadczących usługi na rzecz podmiotu, z którym Sąd ma zawartą umowę na wykonywanie stałej, całodobowej i bezpośredniej ochrony osób i mienia nie należy nadzór nad prawidłowym (opuszczanie i podnoszenie blokad) zabezpieczaniem wyznaczonych miejsc parkingowych. Osoby te są zobowiązane jedynie do zabezpieczenia miejsc parkingowych po zakończonym dniu pracy ok. godz. 16-17 i przed jej rozpoczęciem ok. nodz. 6:00. ~ Zabrania się pozostawiania pojazdów w miejscach, o których mowa w pkt 2 innym osobom niż wskazane powyżej, chyba, źe została wydana w tym zakresie zgoda Prezesa. Wiceprezesa lub osoby upoważnionej.

Do wejścia do budynku Sądu za okazaniem ważnych legitymacji służbowych uprawnieni są :
 • sędziowie, pracownicy sądów (w tym ławnicy, kuratorzy),
 • prokuratorzy, pracownicy prokuratur.
 • adwokaci, notariusze, radcowie prawni.
 • aplikanci : sądowi, prokuratorscy, adwokaccy, notarialni, radcowscy.
 • funkcjonariusze : policji. CBS, ABW. CBA. aresztów śledczych / zakładów karnych. Straży Miejskiej. Legitymację winno się okazywać bez zapylania o nią ze strony pracowników ochrony lub funkcjonariuszy policji sądowej.


Wejście innych osób nie wymienionych w § 4 pkt I odbywa się na podstawie : okazania wezwania lub zawiadomienia i dokumentu stwierdzającego tożsamość. w przypadku braku takich dokumentów, po uzasadnieniu celu pobytu w budynku Sądu, osoba nie posiadająca wezwania lub zawiadomienia zmuszona może być do zarejestrowania swojego pobytu w budynku Sądu w Książce Służby przez przedstawicieli firmy ochrony (zarejestrowanie następuje po przedłużeniu do wglądu dokumentu stwierdzającego tożsamość zainteresowanej osoby).

§5

L Wszystkie osoby nie wymienione w § 4 pkt I wchodzące do budynku Sądu winny poddać się kontroli pracownikom ochrony lub funkcjonariuszom policji sądowej. Kontrola polega na : sprawdzeniu posiadanego wezwania lub zawiadomienia z danymi zawartymi w dokumencie tożsamości. przejściu przez bramkę do wykrywania metali. ewentualnemu sprawdzeniu ręcznym wykrywaczem metali, sprawdzeniu wnoszonego bagażu ( reklamówki, torby, nesesery, plecaki, saszetki Itp.) poprzez okazanie jego zawartości. Odmowa poddania się kontroli skutkować będzie zakazem wstępu do budynku Sądu. Zakazuje się wnoszenia na teren budynku Sądu : broni palnej (nie dotyczy funkcjonariuszy: policji. CBŚ. AB W. CBA, służby więziennej). broni gazowej. broni białej (w tym noży, scyzoryków itp.), miotaczy gazu. paralizatorów elektrycznych. t) p rzed m i otó w n i e bezp i ecz n yc h, substancji niebezpiecznych. alkoholu, substancji psychotropowych i środków odurzających, transparentów, urządzeń megafonowych, ulotek, itp., j) bagażu, paczek itp. których nie można otworzyć bez zniszczenia opakowania. Wnoszone bagaże mogące stanowić utrudnienie w poruszaniu się innych osób po budynku Sądu winne być oddane do depozytu ochronie budynku na portierni,

§ 6

Zakazuje się wstępu do budynku Sądu osób pozostających pod wpływem alkoholu. Zakazuje się wprowadzania do budynku Sądu zwierząt, za wyjątkiem: psa przewodnika - psa szkolonego na przewodnika dla niewidomego lub niedowidzącego. psa dla niesiyszącego - psa szkolonego w kierunku rozpoznawania odgłosów i wskazywania ich niesłysząeemu lub niedosłyszącemu. psa opiekuna - który reaguje w przypadku ataku choroby, lub w innych przypadkach medycznych. psa policyjnego, psa ratownika - w przypadku wystąpienia zdarzeń uzasadniających konieczność wykorzystania tych psów. Osoby zgłaszające się do budynku Sądu na wezwanie lub zawiadomienie a pozostające pod wpływem alkoholu winny być zatrzymane przez funkcjonariuszy policji sądowej i niezwłocznie poddane badaniu przy pomocy alkometru na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Protokół z badania alkonretrem winien być niezwłocznie przedłożony sędziemu prowadzącemu rozprawę, w związku z którą badana osoba przyszła do Sądu.

§ 7

Zakazuje się wstępu do budynku Sądu osób. których ubiór, zachowanie mógłby naruszyć powagę Sądu. Zabrania się prowadzenia na terenie budynku Sądu działalności handlowej (akwizytorom), ankietowej itp. Zabrania się prowadzenia na terenie budynku Sądu działalności agitacyjnej, pikietowej. okupacyjnej w tym przebywania w stroju wskazującym na możliwość prowadzenia takiej działalności. Zezwolenie na prowadzenie działań opisanych w pkt 2 i 3 może udzielić Prezes. Wiceprezes lub osoba upoważniona.

§8

Na terenie budynku Sądu jak i w jego najbliższym terenie obowiązuje zachowanie ciszy i spokoju oraz podporządkowanie się poleceniom pracowników ochrony i funkcjonariuszom policji sądowej. Na terenie budynku i w jego najbliższym terenie obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu. Na terenie budynku obowiązuje zakaz palenia tytoniu, z wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych. Osoby przebywające w budynku Sądu zobowiązane są poruszać się w kierunku miejsca docelowego określonego w wezwaniu i zawiadomieniu lub w przepustce. Przejścia oznaczone informacją ..Przejście służbowe wyłączone są z ruchu osób nic będących pracownikami Sądu lub policji, Ilość osób uczestniczących w rozprawach w charakterze publiczności uzależniona jest od ilości miejsc siedzących na danej sali rozpraw, W sprawach wywołujących duże zainteresowanie społeczne dopuszcza się uczestnictwo publiczności na podstawie przepustek wydawanych przez ochronę Sądu. O udziale publiczności na sali rozpraw decyduje przewodniczący składu orzekającego.

§9

W przypadku rozpatrywania spraw o podwyższonym ryzyku kontrola osób wchodzących do budynku Sądu obejmuje wszystkie osoby. W sytuacjach nagłych osoby przebywające na terenie budynku Sądu oraz na terenie do niego przylegającym winny zastosować się do poleceń funkcjonariuszy policji i pracowników ochrony.

§10

Za godziny urzędowania Sądu należy rozumieć godziny pracy pracowników Sądu. Godziny przyjmowania stron i interesantów są regulowane oddzielnym zarządzeniem Prezesa Sądu.

§11

I. Miejscem wyznaczonym do palenia tytoniu jest patio od strony zachodniej.

§ 12

Niniejszy Regulamin obowiązuje z dniem 13 czerwca 2014 r.
Ogłoszenia i zarządzenia
ogłoszenie w sprawie II Ns 2072/15
Sygn. akt II Ns 2072/15 OGŁOSZENIE W Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach pod sygn. II Ns 2072/15 toczy się z wniosku Miasta Katowice postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po: - Karolu Krałcik, ...
Tydzień Mediacji
W dniach od 15-19 października 2018 r. w tutejszym Sądzie odbywa się Tydzień Mediacji. Mediatorzy będą dostępni w budynku Sądu przy ul. Francuskiej 70a w sali 11 w godzinach od 9.00 do 15.00
Ogłoszenie w sprawie II Ns 2577/16
W Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach w Wydziale II Cywilnym toczy się pod sygnaturą akt II Ns 2577/16 postępowanie z wniosku Józefa Czembor i Grażyny Mrozowskiej o zasiedzenie udziału w nieruchomości poło ...
Ogłoszenie w sprawie I Ns 295/18
Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach I Wydział Cywilny ogłasza, że w dniu 26 kwietnia 2018r. zmarł Zygmunt Stanisław Grygiel, ostatnio stale zamieszkały w Katowicach. W tutejszym Sądzie w sprawie o sygn. akt I Ns 2 ...
Ogłoszenie w sprawie II Ns 332/18
W Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach w Wydziale II Cywilnym w sprawie o sygnaturze akt II Ns 332/18 z wniosku Skarbu Państwa o sporządzenie spisu inwentarza spadku po Annie Wójcik zostało wydanie postanowienie ...
Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego Katowice – Wschód w Katowicach informuje, że od dnia 15 marca 2018r. złożenie dokumentów sprawozdania finansowego będzie możliwe wyłącznie przez ich zgłoszenie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego przez Ministra Sprawiedliwości.
Badanie zadowolenia klienta Sądu
Właściwość miejscowa
Wpisz nazwę ulicy
Biuro Obsługi Interesanta
32 60-47-987
32 60-47-988
32 60-47-999
Biuro Obsługi Interesanta mieści się w budynku Sądu w Katowicach przy ul. Francuskiej 70A (hol obok Kasy).
Biuro Obsługi Interesanta przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30
poi@katowice-wschod.sr.gov.pl

Tłumacz języka migowego

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach uprzejmie informuje, iż istnieje możliwość skorzystania bezpłatnie z usług tłumacza języka migowego. Korzystanie z ww. usługi możliwe jest codziennie w godzinach od 8.00 do 15.00.
W tym celu należy zgłosić się do pracownika Biura Obsługi Interesanta Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach telefonicznie pod numerem: 32 60 47 988 lub 32 60 47 987, osobiście lub mailowo: poi@katowice-wschod.sr.gov.pl, który umożliwi przeprowadzenie rozmowy przy użyciu tłumacza języka migowego. Załącznik do pobrania : formularz

Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

W dniu 29 kwietnia 2014 roku Rada Ministrów zatwierdziła Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020.

Zadaniem Programu jest wprowadzenie w życie szerokiego spektrum działań mających na celu zarówno zwrócenie uwagi opinii publicznej na zjawisko przemocy w rodzinie jak i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Więcej informacji na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości
DARMOWA POMOC PRAWNA
Zgodnie z uchwaloną dnia 5 sierpnia 2015 r. ustawą , stworzony zostanie dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej osobiście przez adwokata lub radcę prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z ich upoważnienia, aplikanta adwokackiego lub aplikanta radcowskiego, w lokalach udostępnionych przez gminy lub powiaty.
WAŻNE INSTYTUCJE