Trwa pobieranie danych

Proszę czekać
Trwa pobieranie pliku

Proszę czekać
Czy na pewno chcesz się wylogować ?

    
Przepraszamy, ale wybrana funkcja nie jest jeszcze gotowa

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: kontroler_three

Filename: views/inc_head_windows.php

Line Number: 264

Backtrace:

File: /home/srkw/ftp/application/views/inc_head_windows.php
Line: 264
Function: _error_handler

File: /home/srkw/ftp/application/views/head_view.php
Line: 52
Function: view

File: /home/srkw/ftp/application/controllers/Info.php
Line: 161
Function: view

File: /home/srkw/ftp/index.php
Line: 315
Function: require_once

Czy na pewno chcesz się usunąć stare faksy ?

    
Dla tego modelu aparatu zaznaczyłeś maksymalna liczbę możliwych do załadowania dzwonków

INFORMACJE O SKŁADANIU SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego informuje, iż od dnia 15 marca 2018r. złożenie dokumentów sprawozdania finansowego jest możliwe wyłącznie w formie elektronicznej, a tryb tych dokumentów różni się w zależności od tego czy osobami uprawnionymi do reprezentowania podmiotu są osoby fizyczne posiadające PESEL.

Jeżeli osobami uprawnionymi do reprezentowania podmiotu są osoby fizyczne posiadające numery PESEL ujawnione w Rejestrze tryb składania dokumentów finansowych jest jedno lub dwuetapowy zgodnie z kolejnością czynności opisanych poniżej.

I ETAP – REPOZYTORIUM DOKUMENTÓW FINANSOWYCH
Dokumenty należy zgłosić do nowo utworzonego Repozytorium Dokumentów Finansowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego na stronie https://ekrs.ms.gov.pl. Zgłoszenie to jest bezpłatne, nie wymaga złożenia formularza KRS-Z30, jednak wymaga posiadania konta w systemie S24. Zgłoszenie to należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP co najmniej jednej osoby fizycznej, której numer PESEL jest ujawniony w Rejestrze, a która jest uprawniona do reprezentowania podmiotu. Zgłoszenie takie podlega automatycznej weryfikacji za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. W przypadku pozytywnej weryfikacji dokumenty te zostaną umieszczone na serwerze obsługującym RDF i będą udostępniane bezpłatnie przez Centralną Informację KRS za pośrednictwem ogólnodostępnych sieci teleinformatycznych. W KRS w dziele 3 nastąpi automatyczny wpis wzmianki o złożeniu dokumentów finansowych.

II ETAP – WNIOSEK DO SĄDU REJESTROWEGO
W przypadku negatywnej weryfikacji tj. nie przyjęcia dokumentów do Repozytorium Dokumentów Finansowych wnioskodawca może złożyć dokumenty sprawozdania finansowego wyłącznie w formie elektronicznej na portalu S24 na dotychczasowych zasadach tj. w formie płatnego (140 zł) wniosku do Sądu Rejestrowego z wykorzystaniem formularza Z-30 o wpis w rejestrze przedsiębiorców wzmianek o złożeniu tych dokumentów. Po wydaniu przez Sąd Rejestrowy postanowienia o wpisie wzmianki w dziale 3 KRS nastąpi przekazanie elektronicznych dokumentów finansowych do Repozytorium Dokumentów Finansowych i będą one udostępniane bezpłatnie przez Centralną Informację KRS a pośrednictwem ogólnodostępnych sieci teleinformatycznych.

Jeżeli osobami uprawnionymi do reprezentowania podmiotu są wyłącznie osoby fizyczne nie posiadające numerów PESEL tryb składania dokumentów finansowych jest jednoetapowy.

WNIOSEK DO SĄDU REJESTROWEGO
Złożenia dokumentów sprawozdania finansowego nie jest możliwe poprzez ich zgłoszenie do Repozytorium Dokumentów Finansowych z uwagi na brak możliwości weryfikacji numerów PESEL osób podpisujących wniosek. Złożenie tych dokumentów jest dopuszczalne wyłączenie w formie elektronicznej na portalu S24 na dotychczasowych zasadach tj. w formie płatnego (140 zł) wniosku do Sądu Rejestrowego z wykorzystaniem formularza Z-30 o wpis w rejestrze przedsiębiorców wzmianek o złożeniu tych dokumentów. Po wydaniu przez Sąd Rejestrowy postanowienia o wpisie wzmianki w dziale 3 KRS nastąpi przekazanie elektronicznych dokumentów finansowych do Repozytorium Dokumentów Finansowych i będą one udostępniane bezpłatnie przez Centralną Informację KRS a pośrednictwem ogólnodostępnych sieci teleinformatycznych.

Powyższe zasady obowiązują tak samo w przypadku złożenia oświadczenia o braku obowiązku sporządzania i złożenia rocznego sprawozdania finansowego (w przypadku spółek jawnych i partnerskich).

Ponadto Sąd informuje, że:

:. do dnia 30 września 2018r. dopuszcza się dołączania do zgłoszenia w formie elektronicznej kopii dokumentów, o których mowa w art. 69 ust. 1, 1b, 1f, 1g, 3 i 4 ustawy o rachunkowości opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP co najmniej jednej osoby fizycznej, której numer PESEL jest ujawniony w KRS, a która jest uprawniona do reprezentowania podmiotu;

:. od dnia 15 marca 2018r. złożenie dokumentów sprawozdania finansowego w formie papierowej jest bezskuteczne, co oznacza, że dokumenty w tej formie nie mogą zostać przyjęte do akt rejestrowych ani stać się podstawą wpisu do KRS wzmianek o złożeniu tych dokumentów (art. 125 par 21 i par.22 kpc).

Dalsze informacje w związku ze zmianą przepisów i utworzeniem Repozytorium Dokumentów Finansowych można uzyskać na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości: https://ekrs.ms.gov.pl
Formularz kontaktowy
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
ul.Lompy 14
40-040 Katowice
nip: 954-258-40-48
regon: 240598856
Biuro Obsługi Interesanta
tel: (32) 60-47-987, 988
email: poi@katowice-wschod.sr.gov.pl
Treść zapytania *:
Adres e-mail *:
Przepisz kod captcha
Captcha
wyszukiwarka
Strona główna >> Informacje dotyczące Sądu
Informacje dotyczące Sądu
Regulamin bezpieczeństwa
ZARZĄDZENIE nr 68/2018 PREZESA SĄDU REJONOWEGO KATOWICE-WSCHÓD w KATOWICACH z dnia 25 października 2018 r. w sprawie stosowania środków zapewniających bezpieczeństwo w budynku Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach

Na mocy art. 54 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 23 j.t. z późn. zm., dalej „Ustawa”) zarządzam, co następuje:
§1
1. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach (dalej „Sąd”) w celu zapewnienia bezpieczeństwa w budynku Sądu przy ul. Francuskiej 70 A oraz w celu zapobiegnięcia naruszania zakazu wnoszenia broni i amunicji, a także materiałów wybuchowych i innych środków niebezpiecznych, korzysta z usług pracowników ochrony w rozumieniu przepisów o ochronie osób i mienia.
2. Pracownicy ochrony do realizacji swoich zadań wykorzystują elektroniczne systemy pomocnicze w postaci systemu przeciwpożarowego, systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz monitoringu wizyjnego.
3. Zadania pracowników ochrony wspierane są przez funkcjonariuszy policji sądowej.
§2
1.Wstęp do budynku Sądu, za wyjątkiem pracowników Sądu i osób wykonujących czynności zlecone lub służbowe na terenie Sądu, możliwy jest w godzinach urzędowania Sądu.
2.Prezes Sądu w uzasadnionych przypadkach może wprowadzić karty wstępu (przepustki) uprawniające do wejścia na teren Sądu lub inne ograniczenia w dostępie do budynku Sądu a także wydawać doraźne zarządzenia zapewniające bezpieczeństwo na terenie Sądu.
§3
1. Osoby wchodzące do budynku Sądu zobowiązane są poddać się kontroli przeprowadzanej przez pracowników służby ochrony, której celem jest zapobiegnięcie wniesieniu na teren Sądu broni i amunicji, a także materiałów wybuchowych i innych środków niebezpiecznych, w szczególności takich jak miotacze gazu, paralizatory elektryczne, materiały żrące, materiały łatwopalne, pałki, kije, noże, szkło i opakowania szklane, narkotyki i alkohol.
2. Kontrola o której mowa w pkt 1 polega na:
a) przejściu przez bramkę do wykrywania metali, ewentualnemu sprawdzeniu ręcznym
wykrywaczem metali,
b) sprawdzeniu wnoszonego bagażu (reklamówki, torby, nesesery, plecaki, saszetki, itp.) poprzez okazanie ich zawartości.
3. W przypadku odmowy poddania się kontroli pracownik ochrony informuje o konieczności wezwania policji, celem przeprowadzenia kontroli.
4. W razie dalszej odmowy poddania się kontroli pracownik ochrony odmawia osobie wstępu do budynku Sądu, do czasu przeprowadzenia kontroli przez policję i wzywa osobę do podania przyczyny stawiennictwa w budynku Sądu, informując o ewentualnej potrzebie przekazania informacji do właściwego Wydziału lub Prezesa Sądu (w przypadku gdy osoba została przez Sąd wezwana do stawiennictwa).
5. Po uzyskaniu informacji o której mowa w pkt 4 pracownik ochrony niezwłocznie informuje o zaistniałej sytuacji kierownika sekretariatu właściwego Wydziału lub Prezesa Sądu za pośrednictwem pracowników Oddziału Administracyjnego.
6. Kontrola o której mowa w pkt 1 może zostać przeprowadzona ponownie przed wejściem na salę rozpraw.
7. Do wejścia do budynku Sądu z pominięciem kontroli o której mowa w pkt 1 uprawnieni są sędziowie, pracownicy Sądu, komornicy, prokuratorzy, adwokaci, radcy prawni, notariusze oraz funkcjonariusze organów ścigania i innych organów państwa - po wcześniejszym okazaniu własnej ważnej legitymacji służbowej lub identyfikatora,
§4
1. W przypadku podejrzenia, iż osoba wchodząca do budynku Sądu jak i osoba przebywająca na terenie budynku Sądu, wezwana do stawiennictwa przez Sąd, znajduje się w stanie po użyciu alkoholu lub innego środka odurzającego, pracownik ochrony informuje, że udział w posiedzeniu sądowym w stanie po użyciu alkoholu lub innego środka odurzającego stanowi naruszenie powagi czynności sądowych i może skutkować wydaleniem z sali rozpraw, karą porządkową grzywny lub karą porządkową aresztu (art. 48 i następne ustawy).
2. Pracownik ochrony może odmówić wstępu do budynku Sądu osobie która nie została wezwana przez Sąd, co do której zachodzi uzasadnione podejrzenie że znajduje się w stanie po użyciu alkoholu lub innego środka odurzającego, o ile uzna, że jej stan ma wpływ na bezpieczeństwo w budynku Sądu.
3. Osoba o której mowa w pkt 2 ma prawo do żądania przeprowadzenia właściwego badania.
§5
Na wniosek Przewodniczącego składu orzekającego, przy salach rozpraw mogą zostać wyznaczone strefy, w których poruszać się mogą jedynie sędziowie, pracownicy Sądu, pracownicy ochrony, funkcjonariusze organów ścigania i innych organów państwa oraz osoby uprawnione do wzięcia udziału w posiedzeniu sądowym.
§6
1. Celem zapewnienia bezpieczeństwa zabrania się pozostawiania na terenie Sądu bagażu lub innych przedmiotów bez nadzoru.
2. Bagaże lub inne przedmioty pozostawione bez opieki zostaną usunięte oraz mogą być zneutralizowane przez uprawnioną służbę ochrony na koszt ich właścicieli lub użytkowników.
§7
Zakazuje się wprowadzania do budynku Sądu zwierząt, za wyjątkiem:
a) psa przewodnika - psa szkolonego na przewodnika dla niewidomego lub niedowidzącego,
b) psa dla niesłyszącego - psa szkolonego w kierunku rozpoznawania odgłosów i wskazywania ich niesłyszącemu lub niedosłyszącemu,
c) psa opiekuna - psa który reaguje w przypadku ataku choroby lub w innych przypadkach medycznych,
d) psa policyjnego, psa ratownika - w przypadku wystąpienia zdarzeń uzasadniających konieczność wykorzystania tych psów.
§8
Na terenie budynku i w jego najbliższym otoczeniu obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu.
§9
Na terenie budynku Sądu obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych i nowatorskich wyrobów tytoniowych (w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 1995 roku o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych); miejscem do tego przeznaczonym jest patio.
§10
Traci moc Zarządzenie nr 15/2014 Prezesa Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach z dnia 13 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Regulaminu Bezpieczeństwa i Porządku obowiązującego dla obiektu Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach przy ulicy Francuskiej 70A w Katowicach.
§11
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Ogłoszenia i zarządzenia
I Ns 441/19
ogłoszenie I Ns 441/19
KOMORNICY SĄDOWI - ograniczenia w przyjmowaniu interesantów
Wykaz Komorników Sądowych wprowadzających ograniczenia:
PILNE - ODWOŁANE ROZPRAWY SĄDOWE
KOMUNIKAT - PILNE - ODWOŁANE ROZPRAWY SĄDOWE
Ogłoszenie w sprawie II Ns 223/19

Ogłoszenie w sprawie II Ns 297/17

Na mocy art. 144 § 1k.p.c. ustanowiono kuratora pro ...

Opłaty i znaki Sądowe
Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego Katowice – Wschód w Katowicach informuje, że od dnia 15 marca 2018r. złożenie dokumentów sprawozdania finansowego będzie możliwe wyłącznie przez ich zgłoszenie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego przez Ministra Sprawiedliwości.
Badanie zadowolenia klienta Sądu
Właściwość miejscowa
Wpisz nazwę ulicy
Biuro Obsługi Interesanta
32 60-47-987
32 60-47-988
32 60-47-999
Biuro Obsługi Interesanta mieści się w budynku Sądu w Katowicach przy ul. Francuskiej 70A (hol obok Kasy).
Biuro Obsługi Interesanta przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30
poi@katowice-wschod.sr.gov.pl

Tłumacz języka migowego

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach uprzejmie informuje, iż istnieje możliwość skorzystania bezpłatnie z usług tłumacza języka migowego. Korzystanie z ww. usługi możliwe jest codziennie w godzinach od 8.00 do 15.00.
W tym celu należy zgłosić się do pracownika Biura Obsługi Interesanta Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach telefonicznie pod numerem: 32 60 47 988 lub 32 60 47 987, osobiście lub mailowo: poi@katowice-wschod.sr.gov.pl, który umożliwi przeprowadzenie rozmowy przy użyciu tłumacza języka migowego. Załącznik do pobrania : formularz

Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

W dniu 29 kwietnia 2014 roku Rada Ministrów zatwierdziła Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020.

Zadaniem Programu jest wprowadzenie w życie szerokiego spektrum działań mających na celu zarówno zwrócenie uwagi opinii publicznej na zjawisko przemocy w rodzinie jak i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Więcej informacji na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.
Baza teleadresowa podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie 2019 rok : pobierz
DARMOWA POMOC PRAWNA
Zgodnie z uchwaloną dnia 5 sierpnia 2015 r. ustawą , stworzony zostanie dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej osobiście przez adwokata lub radcę prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z ich upoważnienia, aplikanta adwokackiego lub aplikanta radcowskiego, w lokalach udostępnionych przez gminy lub powiaty.
WAŻNE INSTYTUCJE