Trwa pobieranie danych

Proszę czekać
Trwa pobieranie pliku

Proszę czekać
Czy na pewno chcesz się wylogować ?

    
Przepraszamy, ale wybrana funkcja nie jest jeszcze gotowa

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: kontroler_three

Filename: views/inc_head_windows.php

Line Number: 64

Backtrace:

File: /home/srkw/ftp/!new/application/views/inc_head_windows.php
Line: 64
Function: _error_handler

File: /home/srkw/ftp/!new/application/views/head_view.php
Line: 69
Function: view

File: /home/srkw/ftp/!new/application/controllers/Struktura.php
Line: 126
Function: view

File: /home/srkw/ftp/!new/index.php
Line: 315
Function: require_once

Czy na pewno chcesz się usunąć stare faksy ?

    
Dla tego modelu aparatu zaznaczyłeś maksymalna liczbę możliwych do załadowania dzwonków

wyszukiwarka
Strona główna >> Struktura organizacyjna Sądu
Struktura Sądu
Czytelnia Akt - Francuska 70A
Numer telefonu
(32) 60-47-990
Adres
ul. Francuska 70A, 40-028 Katowice
Adres email
czytelnia@katowice-wschod.sr.gov.pl
Pokój
125
REGULAMIN CZYTELNI AKT w budynku przy ul. Francuskiej 70A

1. Czytelnia akt jest miejscem przeglądania akt dla osób uprawnionych.
2. W czytelni udostępnianie są akta spraw wydziałów zlokalizowanych w budynku Sądu przy ul. Francuskiej 70A.
3. Czytelnia akt przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w następujących godzinach:
ul. Francuska 70A (od 1 września 2017)
poniedziałek - piątek 9.00 - 14.30
( ostatnie akta wydawane są do godz. 13.30 )

ul. Francuska 70A (od 1 października 2017)
poniedziałek - piątek 8.00 - 15.00
( ostatnie akta wydawane są do godz. 14.00 )

ul. Lompy 14
poniedziałek - piątek 10.00 - 14.30
( ostatnie akta wydawane są do godz. 13.30 )
4. Czytelnia akt nie udostępnia materiałów objętych klauzulą tajności. Sposób ich udostępniania przez kancelarię tajną regulują odrębne przepisy.
5. Akta do czytelni można zamawiać osobiście w czytelni, jak również telefonicznie pod numerem: (32) 60-47-990 lub drogą elektroniczną na adres e-mail czytelnia@katowice-wschod.sr.gov.pl, ze wskazaniem konkretnego dnia, w którym akta mają zostać udostępnione.*
6. Przy składaniu zamówienia, należy podać sygnaturę akt sprawy, nazwiska stron postępowania, a w przypadku sprawy wielotomowej również numer tomu akt.
7. Akta są przekazywane do czytelni przez sekretariaty sądowe po stwierdzeniu przez kierownika właściwego sekretariatu wydziału czy osoba zamawiająca ma prawo wglądu do akt i czy akta mogą być stronie udostępnione. Wstępna weryfikacja dokonywana jest przez pracownika czytelni, który z kolei sporządza pisemne zamówienie na akta do wydziału (zał. nr. 1) i następnie przekazuje je elektronicznie do konkretnego wydziału. Kierownik Sekretariatu po zweryfikowaniu zamówienia wydaje akta do czytelni.
8. Akta przekazane do czytelni bezwzględnie muszą być zszyte (bądź trwale połączone) i ponumerowane. Wszystkie załączniki do akt winny być zabezpieczone przed ich rozdzieleniem z aktami sprawy.
9. W przypadku stwierdzenia przez kierownika właściwego sekretariatu, iż interesant nie posiada uprawnień do przeglądania akt sprawy, akta nie są przekazywane do czytelni, a kierownik sekretariatu ma obowiązek poinformować o tym fakcie pracownika czytelni, który z kolei informuje interesanta, iż w takim przypadku zachodzi konieczność uzyskania zgody Przewodniczącego Wydziału na wgląd do akt sprawy.
10. Akta spraw znajdujących się w sekretariatach wydziału lub archiwum przy ul. Francuskiej udostępniane są w miarę możliwości niezwłocznie. Jeżeli udostępnienie akt w danym momencie nie jest możliwe, zostają one udostępnione w terminie ustalonym przez pracownika czytelni z właściwym sekretariatem wydziału.
11. Akta osobom uprawnionym – zamawiającym – udostępniane są przez pracownika czytelni po okazaniu dowodu osobistego bądź innego dokumentu umożliwiającego stwierdzenie tożsamości. Fakt udostępnienia akt do przeglądnięcia zostaje przez pracownika czytelni odnotowany w wykazie „Ewidencja stron przeglądających akta w czytelni Sądu Rejonowego Katowice – Wschód w Katowicach” (zał. nr. 2). Wykazy prowadzone są oddzielnie dla poszczególnych wydziałów.
12. Osoby uprawnione zainteresowane przeglądaniem akt w czytelni mają prawo do zamówienia więcej niż jednych akt. Jednakże z aktami mogą zapoznawać się jednorazowo z jednymi aktami z jednego wydziału. Kolejne akta są udostępniane interesantowi po zwrocie akt dotychczas przeglądanych.
13. Akta spraw sądowych po ich zwrocie przez interesanta są zwracane do właściwego sekretariatu wydziału. Akta nie mogą pozostawać w czytelni akt.
14. W czytelni można korzystać z własnych materiałów oraz sprzętu po wyrażeniu zgody przez pracownika czytelni.
15. Wykonanie fotokopii dokumentów znajdujących się w aktach możliwe jest bez dodatkowej opłaty pod nadzorem pracownika czytelni, na wniosek po wydaniu zarządzenia sędziego w tym zakresie.
16. Osoby oczekujące na akta zobowiązane są przebywać w holu przed pomieszczeniem czytelni.
17. Przed skorzystaniem z czytelni akt interesanci zobowiązani są do:
:. zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu
:. okazania osobie obsługującej dowodu osobistego bądź innego potwierdzającego tożsamość
:. złożenia czytelnego podpisu w wykazie osób przeglądających akta.
18. Osoby korzystające z czytelni akt są zobowiązane do:
poszanowania udostępnionych akt i ich zwrotu w stanie, w jakim akta zostały udostępnione (zabronione jest dokonywanie jakichkolwiek czynności w stosunku do akt sądowych, a w szczególności ich niszczenie, uszkadzanie, czynienie w aktach jakichkolwiek adnotacji, podkreśleń, zakreśleń) zgłaszania wszelkich uszkodzeń pracownikowi czytelni zachowania ciszy i niezakłócania pracy innych osób.
19. Na terenie czytelni zabronione jest:
:. korzystanie z telefonów komórkowych :. spożywanie posiłków i napojów.
20. Zabronione jest wynoszenie akt sądowych poza czytelnię akt.

* Zarządzeniem Nr. 29/2012 Prezesa Sądu Rejonowego Katowice – Wschód w Katowicach z dnia 27 sierpnia 2012r. - § 2 – zmieniono Punkt 3 i Punkt 5 REGULAMINU CZYTELNI AKT w budynku przy ul. Francuskiej 70”A” Sądu Rejonowego Katowice – Wschód w Katowicach
Czytelnia Akt - Lompy 14
Numer telefonu
(32) 60-47-455
Adres
ul.Lompy 14, 40-040 Katowice
Pokój
107
Z dniem 01 lipca 2015r. zostają ustalone następujące zasady korzystania z czytelni akt Krajowego Rejestru Sądowego:
  • Akta do przeglądania zamawia się z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem, telefonicznie pod numerem telefonu: 32 60-47-455
  • Czytelnia akt udostępnia nie więcej niż 150 akt dziennie.
  • Każda osoba fizyczna w danym dniu ma prawo zamówienia w sumie 5 akt.
/ Zarządzenie Nr. 17/2015 z 23-06-2015r. Wiceprezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego Katowice – Wschód w Katowicach/
Ogłoszenia i zarządzenia
ogłoszenie w sprawie II Ns 2610/16
ogłoszenie w sprawie II Ns 2610/16
ogłoszenie w sprawie II Ns 1186/14
ogłoszenie w sprawie II Ns 1186/14
ogłoszenie w sprawie II Ns 1226/17
ogłoszenie w sprawie II Ns 1226/17
Ogłoszenie w sprawie II Ns 34/18
Ogłoszenie w sprawie II Ns 34/18
ogłoszenie w sprawie I Ns 11/18
ogłoszenie w sprawie I Ns 11/18
Badanie zadowolenia klienta Sądu
Właściwość miejscowa
Wpisz nazwę ulicy
Biuro Obsługi Interesanta
32 60-47-987
32 60-47-988
32 60-47-999
Biuro Obsługi Interesanta mieści się w budynku Sądu w Katowicach przy ul. Francuskiej 70A (hol obok Kasy).
Biuro Obsługi Interesanta przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30
poi@katowice-wschod.sr.gov.pl

Tłumacz języka migowego

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach uprzejmie informuje, iż istnieje możliwość skorzystania bezpłatnie z usług tłumacza języka migowego. Korzystanie z ww. usługi możliwe jest codziennie w godzinach od 8.00 do 15.00.
W tym celu należy zgłosić się do pracownika Biura Obsługi Interesanta Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach telefonicznie pod numerem: 32 60 47 988 lub 32 60 47 987, osobiście lub mailowo: poi@katowice-wschod.sr.gov.pl, który umożliwi przeprowadzenie rozmowy przy użyciu tłumacza języka migowego. Załącznik do pobrania : formularz

Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

W dniu 29 kwietnia 2014 roku Rada Ministrów zatwierdziła Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020.

Zadaniem Programu jest wprowadzenie w życie szerokiego spektrum działań mających na celu zarówno zwrócenie uwagi opinii publicznej na zjawisko przemocy w rodzinie jak i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Więcej informacji na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości
DARMOWA POMOC PRAWNA
Zgodnie z uchwaloną dnia 5 sierpnia 2015 r. ustawą , stworzony zostanie dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej osobiście przez adwokata lub radcę prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z ich upoważnienia, aplikanta adwokackiego lub aplikanta radcowskiego, w lokalach udostępnionych przez gminy lub powiaty.
WAŻNE INSTYTUCJE